Công văn 11276/TCHQ-TXNK về phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước những ngày cuối năm 2016 (từ nay đến hết ngày 31/12/2016)
Số hiệu: 11276/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 30/11/2016 Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11276/TCHQ-TXNK
V/v phối hợp thời gian làm việc

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Kho bạc Nhà nước;
- Các Ngân hàng thương mại phối hợp thu.

 

Tiếp tục thực hiện công văn số 10979/TCHQ-TXNK ngày 21/11/2016 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị Kho bạc nhà nước, các Ngân hàng thương mại phối hợp thu thực hiện tăng cường thời gian làm việc để phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) những ngày cuối năm 2016 (từ nay đến hết ngày 31/12/2016).

Cảng biển Quy Nhơn, cảng biển tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định là cửa ngõ giao thương quan trng của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam, lượng doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu tại đây lớn. Để tăng cường công tác thu NSNN, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan trong những ngày cuối năm, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Đnh bố trí cán bộ, công chức làm việc tất cả các ngày trong tuần (bao gồm cả ngày thứ bảy và Chủ nhật) tại Chi cục Hải quan CK Cảng Quy Nhơn.

Vì vậy, đề nghị Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại hỗ trợ, phối hợp thu trong các ngày thứ bảy, Chủ nhật để đảm bảo thu nộp kịp thời vào NSNN cho các doanh nghiệp làm thủ tục tại Chi cục Hải quan CK Cảng Quy Nhơn.

Tổng cục Hải quan rất mong sự phối hợp chặt chẽ của Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại phối hợp thu./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- TCT Nguyễn Văn
Cẩn (để b/c);
- CHQ tỉnh Bình Định (để th/hiện);
- Cổng thông tin điện tử hải quan (để th/báo);
- Báo Hải quan (đ th/báo);
-
Lưu: VT; TXKK-Nhung (03b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG
CỤC TRƯỞNG
N
guyễn Dương Thái