Công văn 11155/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế
Số hiệu: 11155/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 16/11/2016 Ngày hiệu lực: 16/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.H
CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11155/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

Thành phố H Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH thép đặc biệt Suzuki VN
Đa chỉ: 138 Nguyn S Sách, P.15, Q.Tân Bình
Mã s thuế: 0313029663

Trả lời văn thư s 27/2016/SSSWN ngày 19/10/2016 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2c Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

c) Tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”: ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịch vụ bán ra; gạch chéo phần b trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

…”

Căn cứ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

…”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty (Công ty A) mua hàng từ Công ty Suzuki Special Steel Co, Ltd. ở nước ngoài (Công ty B) và bán cho Công ty TNHH Okatsune VN tại Việt Nam (Công ty C); ch định giao hàng tại Công ty C thì:

1. Về thủ tục nhập khu: đề nghị Công ty liên hệ cơ quan Hải quan đ được hướng dẫn theo thẩm quyền

2. Hồ sơ nhập khẩu hàng hóa, hợp đng mua hàng ký với Công ty B, hóa đơn thương mại, chứng từ thanh toán và h sơ chứng từ khai nộp thuế nhà thu (Công ty B có phát sinh thu nhập tại Việt Nam từ hp đng cung cấp hàng hóa và giao hàng tại Công ty C nên khi thanh toán cho Công ty B thì Công ty có nghĩa vụ khấu trừ, nộp thay thuế nhà thầu cho Công ty B) là căn cứ đ Công ty xác định giá vốn hàng bán được tính vào chi phí được trừ theo quy định.

3. Về việc lập hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH Okatsune VN, Công ty thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 và Thông tư số 26/2013/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTr2;
- Lưu: VT, TTHT.
2627
- 21276796/ 2016 QK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga