Công văn 11120/CT-TTHT năm 2016 về hóa đơn
Số hiệu: 11120/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: 15/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.H
CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11120/CT-TTHT
V/v: hóa đơn

Thành phố H Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công Ty TNHH CJ Freshway Việt Nam
Địa chỉ: Số 2Bis-4-6 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.H Chí Minh
MST 0312338771

Trả li văn bản số 03/CV-HĐ ngày 22/09/2016 của Công ty về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“…

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hp Công ty theo trình bày có ký hợp đồng cung cấp hàng hóa cho khách hàng trong nước, Công ty mua hàng từ các nhà cung cấp và giao thẳng cho khách hàng, việc giao hàng được thực hiện hàng ngày và được xác nhận bằng phiếu giao hàng giữa 2 bên thì ngày lập hóa đơn là ngày thực tế giao hàng. Việc Công ty đề nghị lập hóa đơn cho toàn bộ hàng hóa đã bán trong tháng vào ngày cuối tháng là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- L
ưu: VT, TTHT.
20157128/16ATK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga