Công văn 11119/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với quảng cáo, tiếp thị được thực hiện ở nước ngoài
Số hiệu: 11119/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: 15/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.H
CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11119/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố H Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA (Việt Nam)
Đ/chỉ:
Tòa nhà Royal Centre, 235 Nguyễn Văn Cừ, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0301930337

Trả lời văn bản số AIAVN/FIN/1610 - 292/CV_AIA ngày 25/10/2016 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 4 Điều 2 Thông tư s 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu) quy định đối tượng không áp dụng:

“T chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:

- Quảng cáo, tiếp thị (trừ quảng cáo, tiếp thị trên internet);

…”

Căn cứ Điều 4 Thông tư s 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thc tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

…”

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với AIA Company Limited cung cấp dịch vụ quảng cáo và tiếp thị liên quan đến việc tài trợ cho câu lạc bộ bóng đá Tottenham Hotspur thi đấu cho giải bóng đá tại nước Anh, nếu phạm vi quảng cáo, tiếp thị theo thỏa thuận và thực tế bao gm cả Việt Nam thì khi trả tiền Công ty có nghĩa vụ khấu trừ, kê khai nộp thuế nhà thầu thay cho AIA Company Limited. Khoản chi phí trả cho dịch vụ quảng cáo, marketing này phục vụ hoạt đng kinh doanh của Công ty tại Việt Nam nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết đ thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P
hòng KT2;
- P
hòng PC;
- L
ưu VT, TTHT.
2666 - 35664/16 mt

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga