Công văn 11117/CT-TTHT năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân
Số hiệu: 11117/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: 15/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.H
CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11117/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

Thành phố H Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Quảng Cáo Phượng Hoàng
Địa chỉ
: 11Bis Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3
MST: 0306250381

Trả lời văn bản s13/2016/CV-PH ngày 01/11/2016 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN (áp dụng từ 01/10/2013, các nội dung về chính sách thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013);

Căn cứ Quyết định số 23/2015/QĐST-LĐ-CNTT ngày 11/8/2015 và Quyết định số 24/2015/QĐST-LĐ-CNTT ngày 11/8/2015 của Tòa Án nhân dân Q.3 TP.H Chí Minh về công nhận sự thỏa thuận của các đương sự;

Trường hợp Công ty phải chi trả các khoản tiền cho người lao động theo quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự của Tòa án, theo đó Công ty có trách nhiệm thanh toán tiền lương cho Bà Trần Lê Quế Trâm (Bà Trâm) số tiền là 300 triệu đồng vào ngày 10/9/2015 và Bà Phạm Thị Kim Phượng (Bà Phượng) số tiền là 90 triệu đồng vào ngày 10/9/2015, tại thời điểm Công ty chi trả tiền Bà Trâm và Bà Phượng đã ngh việc, Công ty đã thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên số tiền thanh toán đồng thời cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho Bà Trâm, Bà Phượng là đúng quy định của pháp luật về thuế TNCN.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- Phòng PC;
-
Lưu: VT, TTHT.
2706 - 22167864/16 m
t

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga