Công văn 11102/TCHQ-GSQL năm 2016 tranh chấp về hợp tác kinh doanh của cửa hàng miễn thuế
Số hiệu: 11102/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11102/TCHQ-GSQL
V/v tranh chấp về hợp tác kinh doanh của CHMT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Good Wishes Development Limited.
(Qua địa chỉ: Bà Nguyễn Thu Thủy, Số 10 Ngõ Bảo Khánh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản ngày 10/10/2016 và văn bản ngày 28/10/2016 của Công ty Good Wishes Development Limited về việc tranh chấp về hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai và Công ty Good Wishes Development Limited. Về vấn đề này, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 12 Luật Hải quan năm 2014 về nhiệm vụ của Hải quan, căn cứ văn bản quy định về chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế (các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ qua các thời kỳ và Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ) chỉ cấp phép cho doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam.

Theo đó, việc tranh chấp giữa Công ty Good Wishes Development Limited và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai hiện đang được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và không thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan.

Để xử lý được vấn đề tranh chấp giữa Quý Công ty và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu tỉnh Lào Cai đề nghị Công ty làm việc với cơ quan có thẩm quyền để được xử lý.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục XNK, Bộ Công thương (để biết);
- C
ông ty CP XNK tỉnh Lào Cai (đ/c: 039 Nguyễn Huệ, Phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai) (thay trả lời);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 12. Nhiệm vụ của Hải quan

Hải quan Việt Nam có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Xem nội dung VB