Công văn 11091/TCHQ-TXNK năm 2016 về tính tiền chậm nộp đối với trường hợp xác định lại đơn giá tính thuế xăng dầu gửi kho ngoại quan
Số hiệu: 11091/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11091/TCHQ-TXNK
V/v tính tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ.

Trả lời công văn số 1967/HQCT-NV ngày 24/10/2016 của Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ kiến nghị vướng mắc về việc tính tiền chậm nộp đối với trường hợp xác định lại đơn giá tính thuế xăng dầu gửi kho ngoại quan Vân Phong của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì:

- Khoản 1 Điều 20 quy định:

“d) Quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, người khai hải quan, người nộp thuế mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”.

- Điểm e khoản 4 Điều 42 quy định: “Trường hợp khai báo nộp bổ sung tiền thuế thiếu thì thời hạn nộp số tiền thuế thiếu được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó”.

- Khoản 1 Điều 133 quy định người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp trong các trường hợp sau đây:

“a) Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo, trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan hải quan và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền;

b) Nộp thiếu tiền thuế do khai sai số thuế phải nộp, số thuế được miễn, số thuế được giảm, số thuế được hoàn;

c) Được nộp dần tiền thuế theo quy định tại Điều 134 Thông tư này;

d) Trường hợp khai báo làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa là đối tượng không chịu thuế, hàng hóa được miễn thuế, hàng hóa được áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt, mức thuế theo hạn ngạch thuế quan nhưng sau kiểm tra, xác định hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế, không được miễn thuế, không được ưu đãi về thuế”.

Theo quy định trên, trường hợp người khai hải quan thực hiện khai bổ sung quá 60 ngày kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế khai bổ sung tăng thêm. Thời gian tính tiền chậm nộp kể từ ngày thông quan hàng hóa đến ngày nộp thuế (công văn số 6623/TCHQ-GSQL ngày 13/7/2016 của Tổng cục Hải quan chỉ hướng dẫn không xử phạt vi phạm hành chính, việc tính tiền chậm nộp không phải hình thức xử phạt vi phạm hành chính).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Cục Giám sát quản lý (để p/h t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng