Công văn 11006/TCHQ-TXNK năm 2016 về thay đổi tiểu mục hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt
Số hiệu: 11006/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 22/11/2016 Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11006/TCHQ-TXNK
V/v thay đổi tiểu mục hạch toán thuế TTĐB

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Ngày 02/6/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 33/2008/QĐ-TCHQ về việc ban hành Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. Theo đó, tại Phụ lục 3 về Danh mục mã số nội dung kinh tế (Mục, tiểu mục) của Quyết đnh quy định khoản thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu được hạch toán vào Tiểu mục 1751-“Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu (trừ hàng nhập khẩu qua biên giới đất nền)” và tiểu mục 1752-Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu qua biên giới đất liền”.

Ngày 01/09/2016, Kho bạc Nha nước có công văn số 3857/KBNN- KTNN hướng dẫn hạch toán và điều tiết thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu tiêu thụ trong nước hạch toán vào Tiểu mục 1799 - “Thuế tiêu thụ đặc biệt khác” sử dụng để thu các khoản thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu (trừ xăng dầu các loại) tiêu thụ trong nước (gửi kèm).

Tuy nhiên, thời gian qua có Kho bạc Nhà nước địa phương đã đề nghị Chi cục Hải quan điều chỉnh các khoản thu thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu từ tiểu mục 1751 sang tiểu mục 1799 (sử dụng hạch toán các khoản thu thuế tiêu thụ đặc biệt của cơ quan thuế) là không đúng quy định theo hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước tại công văn số 3857/KBNN- KTNN nêu trên.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát các khoản thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt đảm bảo hạch toán vào Tiểu mục 1751-Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khu (trừ hàng nhập khẩu qua biên giới đất liền)”. Trường hợp Kho bạc Nhà nước địa phương đã điều chỉnh sang Tiểu mục 1799 - “Thuế tiêu thụ đặc biệt khác” thì có công văn gửi Kho bạc nhà nước đề nghị thực hiện chuyển trả lại vào Tiểu mục 1751 của cơ quan hải quan theo đúng quy định và báo cáo gửi về Tng cục Hải quan (Cục Thuế XNK).

Tng cục Hải quan thông báo đ các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT
Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Kho bạc NNTW (để p/h t/hin);
- Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.