Công văn 11/GSQL-TH năm 2015 vướng mắc trên C/O mẫu E
Số hiệu: 11/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/01/2015 Ngày hiệu lực: 06/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 11/GSQL-TH
V/v vướng mắc trên C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 9147/HQHP-GSQL ngày 24/12/2014 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về vướng mắc các C/O mẫu E số tham chiếu E143100160047029 cp ngày 13/11/2014, C/O mẫu E143108101722023 ngày 3/10/2014 và C/O mẫu E1438000144200052 cấp ngày 13/11/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Để xác định tính hợp lệ của C/O mẫu E, Tổng cục Hải quan cần gửi văn bản yêu cầu quan cấp C/O của Trung Quốc xác minh các C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.