Công văn 11/BXD-VLXD trả lời công văn 1946/SXD-QLVLXD do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 11/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Văn Tới
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: 18/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/BXD-VLXD
V/v: Trả lời công văn số 1946/SXD-QLVLXD ngày 29/3/2012 của Sở XD Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1946/SXD-QLVLXD ngày 29/3/2012 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh gửi Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính về việc xác nhận của cơ quan quản lý chuyên ngành về lô hàng vật tư, thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung (VLXKN). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại công văn số 03/BXD-VLXD ngày 18/01/2011 và công văn số 17/BXD-VLXD ngày 21/3/2011 Bộ Xây dựng đã hướng dẫn thủ tục xác nhận dây chuyền thiết bị nhập khẩu để sản xuất VLXKN và dự án chế tạo thiết bị sản xuất VLXKN theo Thông tư số 201/2010/TT-BTC ngày 13/12/2010, nay là Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.

Việc xác nhận của cơ quan quản lý chuyên ngành về dây chuyền thiết bị nhập khẩu để sản xuất VLXKN và lô hàng vật tư, thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất VLXKN là trách nhiệm của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng địa phương. Việc áp thuế nhập khẩu đối với dây chuyền thiết bị nhập khẩu để sản xuất VLXKN và lô hàng vật tư, thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất VLXKN là trách nhiệm của cơ quan Hải quan; Cơ quan Hải quan áp thuế nhập khẩu theo quy định tại từng thời điểm của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thuế nhập khẩu thiết bị. Do vậy Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng địa phương là cơ quan chuyên ngành chỉ xác nhận lô hàng vật tư, thiết bị nhập khẩu của doanh nghiệp có đúng là dây chuyền sản xuất VLXKN hoặc dự án chế tạo thiết bị sản xuất VLXKN hay không? Số lượng thiết bị trong hợp đồng nhập khẩu có phù hợp với dự án đầu tư hay không?

Trong trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng địa phương để xác nhận về dây chuyền thiết bị nhập khẩu để sản xuất VLXKN và lô hàng vật tư, thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất VLXKN nếu Sở Xây dựng (doanh nghiệp) còn thấy có vương mắc, đề nghị chuyển hồ sơ về Bộ Xây dựng xem xét giải quyết.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh căn cứ để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KHCN-MT, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Lê Văn Tới