Công văn 1098/BTNMT-TCMT năm 2022 thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường
Số hiệu: 1098/BTNMT-TCMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 04/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1098/BTNMT-TCMT
V/v triển khai thực hiện Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nhằm tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường, phát huy vai trò của người dân và cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin đường dây nóng về ô nhiễm môi trường (gọi tắt là Quy chế) tại Quyết định số 174/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 01 năm 2022. Để triển khai thực hiện Quy chế hiệu quả, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Quý Ủy ban chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường, các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn triển khai một số nội dung sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện Quy chế đến tận cấp huyện, xã; phổ biến, tuyên truyền và công khai đường dây nóng về ô nhiễm môi trường của tỉnh, huyện để các tổ chức, cá nhân nắm bắt, tích cực tham gia cung cấp thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường; bố trí kinh phí thường xuyên từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường cho các hoạt động của đường dây nóng các cấp theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

2. Khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung như sau:

- Thiết lập, cập nhật số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (nếu có), lưu ý không sử dụng điện thoại và thư điện tử cá nhân cho vận hành đường dây nóng. Danh sách đơn vị, cán bộ, số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng trên địa bàn đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để phục vụ kết nối với tổng đài đường dây nóng cấp Trung ương;

- Giao đơn vị, bố trí cán bộ chịu trách nhiệm vận hành Hệ thống phần mềm tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về ô nhiễm môi trường (Hệ thống) từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã (nếu có); gửi Danh sách, thông tin đơn vị, cán bộ được giao vận hành Hệ thống theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục gửi kèm theo để cấp, phân quyền sử dụng Hệ thống và tổ chức vận hành Hệ thống đảm bảo quản lý đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai Quy chế và vận hành Hệ thống cho các đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm vận hành đường dây nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới (Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống để dùng thử nghiệm và phục vụ tập huấn xin gửi kèm theo Công văn này). Đề nghị Quý Ủy ban gửi Danh sách nêu trên và thông tin đại biểu tham dự tập huấn về Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục Môi trường) trước ngày 15/3/2022 để tổng hợp, thống nhất hình thức tập huấn phù hợp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự phối hợp triển khai của Quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Cục CNTT&DLTNMT, Bộ TN&MT;
- Sở TN&MT các tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCMT, VPTCMT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐƯỢC GIAO VẬN HÀNH HỆ THỐNG PHẦN MỀM
(Kèm theo Công văn số 1098/BTNMT-TCMT ngày 04 tháng 03 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Họ tên

Số điện thoại

Email

Tên tài khoản AD

Tên đơn vị

Tỉnh

Huyện

Vai trò (tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin)

Lĩnh vực