Công văn 1095/BTNMT-BĐKH năm 2022 thực hiện quy định pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu
Số hiệu: 1095/BTNMT-BĐKH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Lê Công Thành
Ngày ban hành: 04/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1095/BTNMT-BĐKH
V/v triển khai thực hiện các quy định pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 07 tháng 01 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn; ngày 18 tháng 01 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính tại Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ; ngày 07 tháng 01 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Để tổ chức thực hiện các quy định pháp luật nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông hoặc các hình thức phù hợp khác để bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định. Trong đó, cần lưu ý thực hiện một số nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn cho giai đoạn đến 2025 cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc có liên quan căn cứ tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ, rà soát, cập nhật, điều chỉnh danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn quản lý, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ quản lý lĩnh vực liên quan định kỳ hai năm một lần, lần gần nhất trước ngày 30 tháng 6 kể từ năm 2023.

2. Tổ chức theo dõi việc triển khai thực hiện Quyết định số 01/2022/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn và yêu cầu các cơ sở thuộc danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn thực hiện:

a) Cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính của cơ sở của năm trước kỳ báo cáo theo hướng dẫn và yêu cầu của các Bộ quản lý lĩnh vực trước ngày 31 tháng 3 kể từ năm 2023;

b) Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở, xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở định kỳ hai năm một lần cho năm 2024 trở đi theo Mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 06/2022/NĐ-CP , gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 3 kể từ năm 2025 để thẩm định;

c) Hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01 tháng 12 của kỳ báo cáo bắt đầu từ năm 2025;

d) Xây dựng, thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở giai đoạn từ năm 2023 đến hết năm 2025 phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

3. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc có liên quan tổ chức thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở cho năm 2024 trở đi theo quy trình thẩm định quy định tại Điều 12 Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính triển khai thực hiện các hoạt động thúc đẩy phát triển thị trường các-bon trong nước; tổ chức phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và cộng đồng về thị trường các-bon, các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon.

5. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn trực thuộc có liên quan phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, yêu cầu các tổ chức thực hiện chương trình, dự án theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon ngoài khuôn khổ Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, điều ước và thỏa thuận quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên trên địa bàn thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin cho Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP .

6. Tổ chức đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu theo quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT , tổng hợp định kỳ gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

7. Đôn đốc các tổ chức trên địa bàn quản lý thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP thực hiện đăng ký sử dụng các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trước ngày 31/12/2022. Trường hợp tổ chức được phân bổ hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC và đăng ký hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC năm 2022 trước ngày 07/01/2022 thì không phải thực hiện thủ tục đăng ký.

8. Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của các cơ sở phát thải khí nhà kính; việc thực hiện loại trừ các chất được kiểm soát và tuân thủ các quy định về thu gom, tái chế, tái sử dụng hoặc tiêu hủy các chất được kiểm soát của các tổ chức trên địa bàn; thực thi quy định quản lý áp dụng đối với các chất và sản phẩm, thiết bị, hàng hóa có chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm soát thuộc các danh mục từ III.1 đến III.4 ban hành kèm theo tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT .

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: CT, GTVT, XD, NNPTNT;
- Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ;
- Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, VP(TH), BĐKH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Công Thành