Công văn 1091/BVHTTDL-PC về hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Số hiệu: 1091/BVHTTDL-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 01/04/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1091/BVHTTDL-PC
V/v hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ

Căn cứ Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 ban hành theo Quyết định số 3114/QĐ-BVHTTDL ngày 07/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện Công văn số 744/BTP-PBGDPL ngày 14/3/2022 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ:

1. Tập trung nguồn lực, tiếp tục thực hiện các nội dung đã được xác định theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL. Gắn PBGDPL với xây dựng, hoàn thiện thể chế và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật. Rà soát các công việc đã được giao theo Công văn số 3504/BVHTTDL-PC ngày 23/9/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo thực hiện có chất lượng, hiệu quả;

2. Triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch PBGDPL Ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022, trong đó tập trung phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2021 và năm 2022; tổ chức truyền thông từ sớm, từ xa các dự thảo chính sách, pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại trực tiếp, lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động, các chuyên gia, tổ chức, cá nhân liên quan đến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ngành;

3. Tập trung đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lấy người dân làm trung tâm, trong đó cần ưu tiên các nhóm đối tượng đặc thù, địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn trọng yếu về quốc phòng, an ninh và trước hết với công chức, viên chức, người lao động, văn nghệ sỹ, huấn luyện viên, vận động viên, thuyết minh viên, hướng dẫn viên thuộc phạm vi quản lý; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, vận hành có hiệu quả Cổng/Trang thông tin điện tử PBGDPL của cơ quan, đơn vị, khai thác triệt để các ứng dụng, phần mềm có tính năng trực tuyến, tương tác và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội..;

4. Tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; đối thoại, giải đáp vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành pháp luật; chủ động, linh hoạt áp dụng các cách làm, mô hình hay, sáng tạo, có hiệu quả và nhân rộng việc thực hiện;

5. Chủ động, linh hoạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 theo điều kiện thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt, năm 2022 là năm tổng kết giai đoạn 10 năm thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Đối với công việc này sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin đề nghị liên hệ về Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số điện thoại: 024.39438231/máy lẻ 164, di động: 0915281996 (đ/c Minh)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, PC, TM(50).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy