Công văn 10900/TCHQ-TXNK năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài
Số hiệu: 10900/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: 18/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10900/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Global Blue.
(Phòng 308, nhà P
12 Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 4/10/2016 của Gobal Blue về việc đề nghị thay đổi mô hình hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài tại Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc hoàn thuế GTGT cho người tại Việt Nam được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014. Tại Điều 2 Thông tư số 72/2014/TT-BTC quy định đối tượng áp dụng việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng:

1) Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, trừ thành viên của T bay theo quy định của pháp luật về hàng không, thành viên của Đoàn thủy thủ theo quy định của pháp luật về hàng hải (sau đây gọi tắt là người nước ngoài) mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập xuất cảnh do nước ngoài cấp còn giá trị và sử dụng giy tờ đó đ nhập xuất cảnh Việt Nam, mua hàng hóa tại Việt Nam và mang theo hàng hóa ra nước ngoài qua các cửa khẩu hoàn thuế.

2) Cơ quan hải quan, công chức hải quan, cơ quan thuế, công chức thuế có liên quan đến việc thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài.

3) Doanh nghiệp được lựa chọn bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài xuất cảnh, bao gồm: doanh nghiệp, chi nhánh, cửa hàng của doanh nghiệp, đại bán hàng cho doanh nghiệp (sau đây gọi tắt doanh nghiệp bán hàng).

4) Ngân hàng thương mại được lựa chọn đại hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài (sau đây gọi tt ngân hàng thương mại).

5) Tchức, cá nhân khác khi thực hiện các công việc có liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài”.

2. Việt Nam đã xây dựng hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài và đã được triển khai thực hiện. Hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài được xây dựng trên cơ sở quy định tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính.

3. Tổng cục Hải quan trân trọng cảm ơn sự quan tâm và ghi nhận đề nghị của Global Blue để nghiên cứu việc sửa đổi chính sách hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài. Tổng cục Hải quan sẽ trao đi với Global Blue vào thời điểm thích hp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Global Blue biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST-Phương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái