Công văn 10852/TCHQ-GSQL năm 2016 về tính hợp lệ của C/O mẫu AANZ
Số hiệu: 10852/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10852/TCHQ-GSQL
V/v tính hp lệ của C/O

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được thư của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Úc thông báo về tính hp lệ của 14 C/O mẫu AANZ, nội dung cụ thể như sau:

Cơ quan có thẩm quyền xác nhận cấp 14 C/O số tham chiếu:

1. EC 000857556, cấp ngày 22/2/2016

2. EC 000861960, cấp ngày 4/3/2016

3. EC 000868611, cấp ngày 21/3/2016

4. EC 000881024, cấp ngày 13/4/2016

5. EC 000896688, cấp ngày 11/5/2016

6. EC 000897405, cấp ngày 13/5/2016

7. EC 000900532, cấp ngày 19/5/2016

8. EC 000908262, cấp ngày 02/6/2016

9. EC 000911798, cấp ngày 8/6/2016

10. EC 000924851, cấp ngày 5/7/2016

11. EC 000944341, cấp ngày 11/8/2016

12. EC 000872223, cấp ngày 21/3/2016

13. EC 000901359, cấp ngày 23/5/2016

14. EC 000941356, cấp ngày 01/8/2016

C/O được cấp cho người xuất khẩu là công ty TNHH Meat Tender Pty, người nhập khẩu là công ty TNHH C&F Foods. Người nhập khẩu làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất và Chi cục Hải quan Cửa khẩu KV1. Hợp đồng mua bán 3 bên, bên phát hành hóa đơn có trụ sở cùng nước với người xuất khẩu nhưng tất cả các C/O đều được đánh dấu và thể hiện dòng chữ “hóa đơn bên thứ ba”. Cơ quan có thẩm quyền của Úc thông báo về sai sót này, xác nhận tất cả các C/O đề cập trên đều được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền và phù hợp với các quy định trong khuôn khHiệp đnh thương mại tự do ASEAN, Úc, Niu di lân.

Đề nghị đơn vị tiến hành kiểm tra hồ sơ lô hàng có liên quan, xử lý theo quy định và báo cáo quá trình xử lý lô hàng có liên quan về Tổng cục (Cục GSQL).

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.