Công văn 10850/TCHQ-TXNK năm 2016 vướng mắc khi thực hiện Nghị định 134/2016/NĐ-CP
Số hiệu: 10850/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10850/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 134/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2265/HQBD-TXNK ngày 12/10/2016 của Cục Hải quan Bình Dương về vưng mắc khi thực hiện Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 và Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016. Liên quan đến nội dung nêu tại điểm 4 công văn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc áp dụng mức tính chậm nộp, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn thực hiện tại điểm 7 công văn số 7402/TCHQ-TXNK ngày 2/8/2016 gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và tất cả các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nghiên cứu để tổ chức thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Nguyn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Lê Mạnh Hùng