Công văn 10838/TCHQ-KTSTQ năm 2016 kiểm tra sau thông quan hồ sơ trong 60 ngày
Số hiệu: 10838/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Thu Nhiễu
Ngày ban hành: 16/11/2016 Ngày hiệu lực: 16/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10838/TCHQ-KTSTQ
V/v KTSTQ hồ sơ trong 60 ngày

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn của một số doanh nghiệp phản ánh như sau: doanh nghiệp nhập khẩu nhiều lần cùng một mặt hàng, đã được Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan và đều chấp nhận giá. Việc kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) liên tục gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Để khắc phục tình trạng trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng thực hiện như sau:

- Trường hợp các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu rủi ro về trị giá có mức giá khai báo luôn thấp hơn mức giá tham chiếu tại Danh mục. Tuy nhiên, qua nhiều lần kiểm tra, cơ quan Hải quan không đủ cơ sở để bác bỏ trị giá khai báo của doanh nghiệp (chấp nhận mức giá khai báo) thì Cục Hải quan TP. Hải Phòng phải rà soát, báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục KTSTQ) đề nghị xem xét sửa đổi mức giá tại Danh mục cho phù hợp với thực tế.

- Đồng thời đối với các trường hợp nêu trên, khi phát sinh các lô hàng nhập khẩu tiếp theo phải thu thập, phân tích thông tin, trường hợp hồ sơ hải quan không có các tài liệu, thông tin mới so với các hồ sơ đã kiểm tra trước đó thì không tiếp tục thực hiện KTSTQ tại trụ sở cơ quan hải quan; tiến hành thu thập, phân tích thông tin, xác định dấu hiệu vi phạm, mở rộng phạm vi kiểm tra để thực hiện KTSTQ tại trụ sở người khai hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục
trưởng (để b/c);
- Công ty TNHH Michelin Việt Nam (để biết);
- Công ty TNHH cơ khí Mạnh Quang (để biết);
- Lưu: VT, KTSTQ (02)
.

TL.TNG CỤC TRƯỞNG
KT.
CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thu Nhiễu

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.