Công văn 1070/BXD-GĐ năm 2022 về tăng cường công tác quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì các công trình phục vụ Seagame lần thứ 31 do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 1070/BXD-GĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Minh Hà
Ngày ban hành: 31/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1070/BXD-GĐ
V/v tăng cường công tác quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì các công trình phục vụ Seagame lần thứ 31

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các công trình phục vụ Seagame 31.

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (Seagame lần thứ 31), thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng công trình và để đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn trong quá trình thi công xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình phục vụ Seagame lần thứ 31, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia tổ chức Seagame lần thứ 31 phối hợp, chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các công việc sau:

1. Chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình khẩn trương thực hiện việc lựa chọn các nhà thầu đủ điều kiện năng lực; tổ chức thi công xây dựng, bảo trì, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình xây dựng, giám sát, nghiệm thu xây dựng theo đúng các quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; báo cáo các cơ quan chuyên môn về xây dựng theo thẩm quyền để được kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định. Lưu ý việc phân cấp công trình xây dựng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng, trong đó có hướng dẫn về phân cấp khi cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình xây dựng.

2. Chỉ đạo các nhà thầu có liên quan đến hoạt động xây dựng các công trình phục vụ Seagame lần thứ 31 khẩn trương thực hiện việc thi công xây dựng đảm bảo chất lượng công trình, an toàn trong thi công xây dựng, đáp ứng tiến độ thi công xây dựng đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

3. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động thi công xây dựng để kịp thời tháo gỡ nhng khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng; thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình thuộc diện phải kiểm tra công tác nghiệm thu theo đúng quy định tại Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

4. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý dự án, quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng cần thông báo kịp thời cho các cơ quan quản lý về xây dựng theo thẩm quyền hoặc Bộ Xây dựng để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.

Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia tổ chức Seagame lần thứ 31 chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng (để b/cáo)
- TTr Lê Quang Hùng (để b/cáo);
- Lưu: VT, CGĐ.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC
VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Phạm Minh Hà