Công văn 10603/BTC-TCT năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu của Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện
Số hiệu: 10603/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 14/09/2021 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10603/BTC-TCT
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 3070/BGTVT-TC ngày 8/4/2021 của Bộ Giao thông vận tải về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu của Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, về nội dung này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 1 khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“Điều 9. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng và Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng,

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khu trừ thuế được khu trừ thuế giá trị gia tăng đu vào như sau:

l) Bộ Tài chính quy định cụ thể một số trường hợp cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào dưới hình thức ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác mà hóa đơn mang tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền.”

...

2. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

a) Có hóa đơn giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng hàng hóa ở khâu nhập khu, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp mua dịch vụ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định này;

2. Tại khoản 1 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dn của Bộ Tài chính áp dụng đi với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam....”

Căn cứ quy định nêu trên và theo nội dung tại công văn số 3070/BGTVT- TC của Bộ Giao thông vận tải, trường hợp Nhà thầu thực hiện Dự án xây dựng đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, TP. Hải Phòng không có chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu mang tên, mã số thuế của Nhà thầu thì chưa đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện theo chế độ quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ PC, CST - BTC;
- Cục QLN&TCĐN;
- TCHQ;
- Lưu: VT, TCT(VT,CS)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà