Công văn 10405/VPCP-KGVX năm 2016 trình Chủ tịch nước tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017
Số hiệu: 10405/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 01/12/2016 Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10405/VPCP-KGVX
V/v trình Chủ tịch nước tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Định Dậu năm 2017.

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 84/TTr-LĐTBXH ngày 09 tháng 11 năm 2016 về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Định Dậu năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Đồng ý ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước xem xét tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Định Dậu năm 2017 như đề nghị của Bộ tại Tờ trình trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý
TTg,
các Vụ: TH, KTTH, TKBT, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, K
GVX (3), ĐHB.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.