Công văn 10377/BTC-CST năm 2016 về thuế nhập khẩu mặt hàng ô ngăn hình mạng làm từ vật liệu Nano-composite Polymeric Alloy
Số hiệu: 10377/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10377/BTC-CST
V/v thuế nhập khẩu mặt hàng ô ngăn hình mạng làm từ vật liệu Nano-composite Polymeric Alloy (Neoweb)

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần JlVC

Trả lời công văn số 09/CV-2016 ngày 29/2/2016 của Công ty C phần JIVC kiến nghị về thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng vật liệu ô ngăn hình mạng Neoweb, mã hàng 3926.90.99, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính thấy rằng việc giảm thuế suất mặt hàng ô ngăn hình mạng làm từ vật liệu Nano-composite Polymeric Alloy (Neoweb), mã hàng 3926.90.99 vào thời điểm này là chưa phù hợp. Bộ Tài chính đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành và chủ động tìm nguồn nhập khẩu từ các thị trường đi tác có ký kết Hiệp định thương mại tự do với Việt Nam để được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt thấp hơn.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty Cổ phần JIVC được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- TCHQ;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CST.(8)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.