Công văn 10375/VPCP-V.III năm 2016 giải quyết kiến nghị của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 10375/VPCP-V.III Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 01/12/2016 Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10375/VPCP-V.III
V/v giải quyết kiến nghị của HĐND TP Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 759/HĐND-VP ngày 04 tháng 11 năm 2016 về việc hướng dẫn thực hiện các quy định đầu tư công (bản chụp đính kèm), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nội vụ, Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý kiến nghị của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- HĐND, UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: TH, KTTH, KTN, PL;
- Lưu: VT, V.III (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.