Công văn 10367/VPCP-TCCV năm 2016 kết quả thanh tra công vụ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
Số hiệu: 10367/VPCP-TCCV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 30/11/2016 Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10367/VPCP-TCCV
V/v kết quả thanh tra công vụ tại Sở LĐTBXH tỉnh Hải Dương

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

 

Về Báo cáo số 5309/BC-BNV ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Nội vụ về kết quả thanh tra công vụ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương:

- Khẩn trương ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc sở.

- Xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế và giảm số lượng cấp phó; thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Xem xét miễn nhiệm chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn.

- Tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến những vi phạm được phát hiện qua thanh tra theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Nội vụ:

- Ban hành kết luận thanh tra, tổ chức công bố kết luận thanh tra và công khai kết quả thanh tra theo quy định.

- Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ nêu tại Điểm 2 Công văn số 7307/VPCP-TCCV ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ (kèm theo); đề xuất việc quy định số lượng cấp phó của đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2016.

- Chủ động, tăng cường thanh tra công vụ, không để bị động khi đã có thông tin phản ánh, báo cáo từ các cơ quan khác hoặc Thủ tướng Chính phủ giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Trương Hòa Bình;
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, V. III, V.I;
- Lưu: VT, TCCV(3) H.Anh

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.