Công văn 10365/VPCP-KTN năm 2016 báo cáo kết quả kiểm tra phản ánh việc bán đất tại một số huyện của tỉnh Nam Định
Số hiệu: 10365/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 30/11/2016 Ngày hiệu lực: 30/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10365/VPCP-KTN
V/v báo cáo kết quả kiểm tra nội dung báo phản ánh về việc bán đất tại một số huyện của tỉnh Nam Định

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

 

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4913/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28 tháng 10 năm 2016 báo cáo kết quả kiểm tra nội dung báo phản ánh việc bán đất tại một số huyện của tỉnh Nam Định, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định khẩn trương thực hiện việc xử lý, khắc phục các sai phạm trong việc giao đất tại các huyện: Ý Yên, Nam Trực, Giao Thủy và Mỹ Lộc như đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục giám sát việc Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định xử lý, khắc phục các sai phạm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Tư pháp;
- Thanh tra Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, V.I, KGVX, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3) Th.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM




Mai Tiến Dũng

 





Hiện tại không có văn bản nào liên quan.