Công văn 10349/BTC-QLCS năm 2016 về mua sắm xe ô tô công theo phương thức mua sắm tập trung
Số hiệu: 10349/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10349/BTC-QLCS
V/v mua sắm xe ô tô công năm 2016 theo phương thức MSTT.

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: y ban nhân dân tỉnh Bc Giang

Bộ Tài chính nhận được Công văn s 1455/UBND-KT ngày 30/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bc Giang về việc đăng ký mua sm xe ô tô công năm 2016 theo phương thức mua sắm tập trung; về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đối với 01 xe ô tô chuyên dùng là xe bán tải:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tnh Bc Giang chỉ đạo tổ chức thực hiện mua sắm theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 2304/BTC-QLCS ngày 19/02/2016 về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016.

2. Đối với 01 xe ô tô phục vụ chức danh, 8 xe ô tô phục vụ chung và 2 xe chuyên dùng còn lại:

Bộ Tài chính đã có Công văn số 7624/BTC-QLCS ngày 06/6/2016 trình Thủ tướng Chính phủ về việc mua sắm xe ô tô thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia. Sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo, Bộ Tài chính sẽ thông báo cho các Bộ, ngành, địa phương để thực hiện.

Riêng về giá mua xe ô tô phục vụ chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, đề nghị thực hiện theo quy định hiện hành; trường hợp cần thiết, Chtịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định mức giá mua xe ô tô cao hơn không quá (5%) mức giá quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang được biết/.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,
QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí