Công văn 10295/VPCP-KGVX năm 2016 Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm
Số hiệu: 10295/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 29/11/2016 Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 10295/VPCP-KGVX
V/v ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm.

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 46/TTr-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý xác đáng của các Bộ, cơ quan liên quan, hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá kết quả 10 năm (2006 - 2016) thực hiện Quyết định số 184/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy; phối hợp với các Bộ chủ trì, làm rõ kết quả thực hiện cụ thể của 15 đề án trong Kế hoạch, trên cơ sở đó, xác định sự cần thiết ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên trong Kế hoạch mới; xác định rõ những văn bản pháp luật cần ban hành theo yêu cầu của Công ước; báo cáo tình hình sử dụng nguồn lực tài chính cho Kế hoạch 10 năm qua; dự thảo Quyết định cần ngắn gọn, chặt chẽ, bỏ nội dung thành lập Văn phòng Công ước Stockholm tại Việt Nam. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn T
ùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, QHQT, TCCV;
- Lưu: VT, KGVX (3), HĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng