Công văn 10283/VPCP-KTTH năm 2016 về thời hạn trình dự thảo Quyết định quy định thí điểm quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm phần mềm, dịch vụ phần mềm và nội dung thông tin số
Số hiệu: 10283/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 29/11/2016 Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 10283/VPCP-KTTH
V/v thời hạn trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 4035/BTTTT-CNTT ngày 16 tháng 11 năm 2016 về thời hạn trình Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm phn mềm, dịch vụ phần mm và nội dung thông tin s (Quyết định), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ý kiến như sau:

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục nghiên cứu, soạn thảo Quyết định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (đ
b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.