Công văn 10279/BTC-CST năm 2016 áp mã hàng hóa HS đối với hệ thống anten ngụy trang
Số hiệu: 10279/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hoàng Mạnh Tuấn
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10279/BTC-CST
V/v áp mã hàng hóa (mã HS) đối với hệ thống anten ngụy trang

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phn thương mại Hà Anh
(địa chỉ: S 145 Nguyn Bnh Khiêm, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 48/CV-HA ngày 20/7/2016 của Công ty Cổ phần thương mại Hà Anh đề nghị xử lý vướng mắc khi áp mã hàng hóa (mã HS) đối với hệ thng anten ngụy trang.

Công văn nêu trên của đơn vị được chuyển đến Tổng cục Hải quan để giải quyết theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ Tài chính. Về vn đ này, ngày 7/7/2016 Vụ Chính sách Thuế-Bộ Tài chính đã có ý kiến tham gia với Tng cục Hải quan.

Bộ Tài chính thông báo và đề nghị đơn vị liên hệ với Tổng cục Hải quan để được biết kết quả xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- TCHQ (kèm công văn của đơn vị để xử lý);
- Lưu: VT, CST(PXNK).(6b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Mạnh Tuấn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.