Công văn 102/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 102/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 29/05/2012 Ngày hiệu lực: 29/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2012

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án xây dựng – UBND Huyện Krông Pắc

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 06/QLDA ngày 09/5/2012 của Ban quản lý dự án xây dựng – UBND Huyện Krông Pắc về việc hướng dẫn việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Quang Trung thị trấn Phước An huyện Krông Pắc. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hợp đồng xây dựng số 47/2009/HĐXD ngày 02/11/2009 được ký kết giữa Ban QLDA xây dựng Krông Pắc và Công ty TNHH Thuận Hiếu về việc thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường Quang Trung thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc khởi công từ tháng 11/2009 là hình thức hợp đồng trọn gói. Theo quy định tại Điều 21 (Giá hợp đồng xây dựng), Điều 22 (Điều chỉnh đơn giá trong hợp đồng xây dựng) và Điều 23 (Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng) của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Chính phủ thì giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng trừ các trường hợp được phép điều chỉnh có quy định trong hợp đồng, nếu có và trường hợp giá nhiên liệu, vật tư thiết bị nêu trong hợp đồng có biến động lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện hợp đồng hoặc khi nhà nước thay đổi các chính sách có liên quan thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Do đó, trong trường hợp của Ban quản lý dự án xây dựng huyện Krông Pắc nêu trong công văn, nếu việc điều chỉnh giá gói thầu trong phạm vi giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được phê duyệt thì việc điều chỉnh giá phải được hai bên tham gia ký kết hợp đồng ghi rõ trong hợp đồng xây dựng. Chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư trước khi được quyền phê duyệt giá hợp đồng điều chỉnh và tự chịu trách nhiệm về việc phê duyệt của mình. Trường hợp giá hợp đồng sau khi điều chỉnh vượt giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người có thẩm quyền chấp thuận trước khi phê duyệt giá hợp đồng điều chỉnh. Việc điều chỉnh giá hợp đồng không được vượt tổng mức đầu tư trong dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng, Ban quản lý dự án xây dựng – UBND Huyện Krông Pắc căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh