Công văn 102/BXD-HĐXD năm 2016 hướng dẫn thủ tục đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 102/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Văn Dưỡng
Ngày ban hành: 29/11/2016 Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn thủ tục đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Lộc Thọ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 271016/CV-TMLT ngày 27/10/2016 của Công ty TNHH Thương mại Lộc Thọ về việc hướng dẫn thủ tục đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 17 Điều 3 và Khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 thì chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình (trừ trường hợp được miễn giấy phép xây dựng). Do đó, trường hợp công tác chuẩn bị mặt bằng và san nền đất để chuẩn bị xây dựng (không thuộc hoặc không liên quan đến công trình xây dựng) không phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

2. Về các chỉ tiêu quy hoạch như mật độ xây dựng, hồ sơ sử dụng đất, chiều cao và số tầng của công trình thuộc dự án mà Công ty dự kiến đầu tư xây dựng: Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về quy hoạch ở địa phương để được hướng dẫn và tổ chức thực hiện.

3. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 103 Luật Xây dựng năm 2014.

Trên đây là ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Thương mại Lộc Thọ nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục QLHĐXD (NLĐ - 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Dưỡng

 

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...

17. Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.
...

Điều 89. Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng

1. Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Xem nội dung VB
Điều 103. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng

1. Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân cấp cho Sở Xây dựng, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi quản lý, chức năng của các cơ quan này.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn do mình quản lý, trừ các công trình xây dựng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

5. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp không đúng quy định thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép xây dựng.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.