Công văn 10187/BNN-CN năm 2016 bổ sung giống bò lai Zêbu ¾ máu ngoại được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP
Số hiệu: 10187/BNN-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 02/12/2016 Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10187/BNN-CN
V/v bổ sung giống bò lai Zêbu ¾ máu ngoại được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Phúc đáp Công văn số 997/UBND-KTN ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc bổ sung giống bò ¾ lai Zêbu được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Các giống bò thịt cao sản có tên trong Thông tư số 14/2014/TT-BNNPTNT ngày 28/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Danh mục giống vật nuôi cao sản được hỗ trợ từ ngân sách khi đáp ứng theo các điều kiện quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP. Trong đó: Các giống bò thuộc nhóm bò Zêbu bao gồm: Brahman, Red Sindhi, Sahiwal đều được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung Thông tư số 14/2014/TT-BNNPTNT không quy định về mức độ thuần chủng và tỷ lệ máu lai của các giống bò trên.

2. Theo Thông tư số 43/2014/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ: Sản phẩm chăn nuôi bao gồm giống gia súc như bò thịt có trong Danh mục sản phẩm được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Vì vậy, giống bò lai Zêbu ¾ máu ngoại là đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT, đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám