Công văn 10154/VPCP-KTN năm 2016 chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Số hiệu: 10154/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10154/VPCP-KTN
V/v chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung Tp Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 11417/UBND-CN ngày 05/10/2016, ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 2496/BXD-QHKT ngày 08 tháng 11 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9139/BKHĐT-QLQH ngày 31 tháng 10 năm 2016), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 5078/BTNMT-KH ngày 04 tháng 11 năm 2016), Công Thương (văn bản s 10341/BCT-KH ngày 31 tháng 10 năm 2016), Giao thông vận tải (văn bản số 12509/BGTVT-KHĐT ngày 24 tháng 10 năm 2016) trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng bổ sung, hoàn chỉnh đề xuất chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về đấu thầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, tổ chức biết thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, GTVT, TN&MT, CT
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ:
TH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3b) Ng
hĩa (26).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.