Công văn 1008/GSQL-GQ3 năm 2016 về duy trì hoạt động tại địa điểm kiểm tra tập trung
Số hiệu: 1008/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày hiệu lực: 29/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1008/GSQL-GQ3
V/v duy trì hoạt động tại địa điểm kiểm tra tập trung

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.
(đ/c: số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 2850/BĐVN- DVBC ngày 21/7/2016 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc báo cáo duy trì điểm kiểm tra tập trung tại kho hàng ALS và công văn số 2661/HQHN-GSQL ngày 21/7/2016 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội, về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế của Công ty TNHH Dịch vụ kho vận ALS đã được Tổng cục Hi quan công nhận tại Quyết định s 3668/QĐ-TCHQ ngày 11/11/2015. Đối với các doanh nghiệp thuê mặt bằng trong địa điểm kiểm tra tập trung đã được Tổng cục Hải quan công nhận không phải thực hiện thủ tục về công nhận địa điểm.

Đề nghị Tổng công ty Bưu điện làm việc với Công ty TNHH Dịch vụ kho vận ALS, Cục Hải quan thành phố Hà Nội để bố trí mặt bằng đáp ứng các yêu cầu quản lý, giám sát hải quan đảm bảo thực hiện được thủ tục hải quan theo quy định hiện hành.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Tổng công ty Bưu điện Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTP Hà Nội (thay trả lời);
- Lưu; VT, GQ3 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha