Công văn 100/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh giá trong hợp đồng xây dựng dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương, vốn ODA Nhật Bản do Bộ Xây dựng ban hành
Số hiệu: 100/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: 24/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/BXD-KTXD
V/v Hướng dẫn điều chỉnh giá trong hợp đồng xây dựng dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương, vốn ODA Nhật Bản

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Môi trường Bình Dương

Trả lời văn bản số 410A/CTN.MT-BQL ngày 28/4/2012 của Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Môi trường Bình Dương đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá trong hợp đồng xây dựng dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương vốn ODA Nhật Bản, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng số 02/HĐ-BQL nêu tại văn bản số 410A/CTN.MT-BQL có hình thức giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thì hợp đồng có đơn giá điều chỉnh là hợp đồng xây dựng mà đơn giá cho công việc trong hợp đồng được phép điều chỉnh trong các trường hợp được quy định tại hợp đồng. Tuy nhiên, đối với những hạng mục ghi trong hợp đồng với hình thức giá trọn gói (lumsum) thì các hạng mục này không được điều chỉnh.

2. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của Nhà nước có liên quan tương ứng với từng thời kỳ. Trường hợp trong hợp đồng các bên đã xác định giá trị hệ số a (phần không điều chỉnh) theo quy định của Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng, thì thực hiện theo thỏa thuận của hợp đồng. Nếu chưa rõ thì các bên phải thỏa thuận cụ thể phạm vi điều chỉnh, nội dung điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh và căn cứ điều chỉnh trên cơ sở yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của Nhà nước có liên quan. Về nguyên tắc giá trị khối lượng thực hiện tương ứng với tiền tạm ứng không được điều chỉnh.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Môi trường Bình Dương tổ chức thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTKT, KTXD (Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh