Công văn 09/TCHQ-TXNK năm 2015 xin hoàn thuế mặt hàng Phân bón
Số hiệu: 09/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 05/01/2015 Ngày hiệu lực: 05/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/TCHQ-TXNK
V/v xin hoàn thuế mặt hàng Phân bón

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh;
(Đ/c: B2-0
1 Nam Thiên 2, PMH, Hà Huy Tập, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 70/2014CV-VT ngày 10/12/2014 của Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh (do Văn phòng Bộ Tài chính chuyển theo Phiếu trình Bộ số 25038 ngày 17/12/2014) về việc xin hoàn thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với mặt hàng phân bón NPK theo công văn số 11203/BTC-TCHQ ngày 12/8/2014 của Bộ Tài chính. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 12/12/2014, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 14831/TCHQ-TXNK trả lời Công ty và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng Phân bón do Công ty nhập khẩu.

Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 11203/BTC-TCHQ ngày 12/8/2014 của Bộ Tài chính và công văn số 14831/TCHQ-TXNK ngày 12/12/2014 của Tổng cục Hải quan nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng