Công văn 08/TCHQ-TXNK năm 2015 về phân loại hệ thống đóng mở cửa trượt tự động
Số hiệu: 08/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 05/01/2015 Ngày hiệu lực: 05/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hệ thống đóng mở cửa

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH TM-DV-SX Dục Tường.
(141, Bàu Cát, P. 14, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số DT141211 ngày 11.12.2014 của Công ty TNHH TM-DV-SX Dục Tường không đồng ý với phân loại mặt hàng Bộ cơ cấu đóng mở cửa trượt tự động do Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) chuyển; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2010 ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12.11.2009 của Bộ Tài chính; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ theo chú giải 3, Phần XVI: Trừ khi có yêu cầu cụ thể khác, các loại máy liên hợp gồm hai hay nhiều máy lắp ghép với nhau thành một thiết bị đồng bộ và các loại máy khác được thiết kế để thực hiện hai hay nhiều chức năng khác nhau bổ trợ lẫn nhau được phân loại theo bộ phận chính hoặc máy thực hiện thực hiện chức năng chính; Căn cứ chú giải 4, Phần XVI: Khi một máy (kể cả một tổ hợp máy) gồm các bộ phận cấu thành riêng lẻ (dù tách biệt hoặc được liên kết với nhau bằng ống, bằng bộ phận truyền, bằng cáp điện hoặc bằng bộ phận khác) để thực hiện một chức năng được xác định rõ đã quy định chi tiết tại một trong các nhóm của Chương 84 hoặc Chương 85, thì toàn bộ máy đó phải được phân loại vào nhóm phù hợp với chức năng xác định. Do đó, hệ thống đóng mở cửa trượt tự động gồm nhiều bộ phận cấu thành, trong đó có động cơ điện là mang đặc trưng cơ bản của hệ thống, thực hiện động tác chính là đóng mở cửa nên phân loại theo mã số của động cơ điện (nhóm 8501).

Mặt khác, theo Quy tắc 3 b (Sáu quy tắc giải thích việc phân loại) thì: Những hàng hóa hỗn hợp bao gồm nhiều nguyên liệu khác nhau hoặc những hàng hóa được làm từ nhiều bộ phận cấu thành khác nhau, và những hàng hóa ở dạng bộ để bán lẻ, nếu không phân loại được theo Qui tắc 3(a), thì phân loại theo nguyên liệu hoặc bộ phận cấu thành tạo ra đặc tính cơ bản của chúng. Do đó, hệ thống đóng mở cửa tự động gồm nhiều bộ phận cấu thành, trong đó có động cơ điện mang đặc trưng cơ bản của hệ thống để thực hiện động tác đóng mở cửa nên phân loại theo động cơ điện (nhóm 8501).

Ngày 8.2.2012, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 458/TCHQ-TXNK hướng dẫn phân loại Hệ thống đóng mở cửa cổng kiểu trượt tới và lùi hoạt động bằng điện (gồm 01 hộp động lực hoạt động bằng động cơ điện 230VAC, 50Hz, 300W-SLY 500 Operator, 01 hộp điều khiển - CB2 Control Box, 02 thiết bị cảm nhận tia hồng ngoại - 100263 Infrared Sensor, 02 thiết bị điều khiển từ xa - 4335E Mini Transmitter, 01 mạch thích ứng truyền dẫn tín hiệu hồng ngoại (Radio Adaptor) - 801719 Modul) vào mã số 8501.40.10.90 (10 số) tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi năm 2010 ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12.11.2009 của Bộ Tài chính. Ngày 14.10.2014, Tổng cục Hải quan công văn số 12491/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn phân loại mặt hàng hệ thống đóng mở cửa hoạt động bằng động cơ điện (xin gửi kèm bản photocopy để công ty biết).

Do đó, đề nghị Công ty TNHH TM-DV-SX Dục Tường thực hiện phân loại mặt hàng Hệ thống đóng mở cửa cổng hoạt động bằng động cơ điện theo đúng nội dung đã hướng dẫn tại các công văn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM-DV-SX Dục Tường biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Vụ Chính sách thuế (để p/hợp);
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng