Công văn 01/CV-UBQGNCT triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 do Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ban hành
Số hiệu: 01/CV-UBQGNCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam Người ký: Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 21/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CV-UBQGNCT
V/v triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ lấy tháng 10 hàng năm là “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 với chủ đề: “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn” nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, gia đình, xã hội và người cao tuổi về mục đích ý nghĩa của Tháng hành động; đẩy mạnh công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ban hành Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 (Có kế hoạch kèm theo).

Đề nghị các Bộ, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ kế hoạch của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở địa phương, ngành với nội dung thiết thực, cụ thể; thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện, báo cáo kết quả về Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam - Cơ quan Thường trực Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam (số 12 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Ủy ban QGNCTVN (để báo cáo);
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Các Thành viên UBQGNCT VN;
- Sở LĐTBXH tỉnh/thành phố;
- Hội/Ban ĐD HNCT các tỉnh;
- Lưu: VT, BTXH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Đào Ngọc Dung

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

“THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM ” NĂM 2022
(Kèm theo Công văn số 01/CV-UBQGNCT ngày 21/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ủy ban Quốc gia) hướng dẫn triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội trong việc thực hiện Luật Người cao tuổi, chế độ chính sách liên quan đến người cao tuổi; những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

2. Tổ chức vận động nguồn lực từ cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

3. Việc tổ chức các hoạt động tại địa phương, cơ quan, đơn vị phải đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả; các hoạt động tập trung hướng về cơ sở; đảm bảo cho người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm giúp đỡ bằng nhiều hình thức.

4. Tổ chức thực hiện Kế hoạch phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch covid-19 theo quy định của Chính phủ và địa phương nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người cao tuổi và cộng đồng.

5. Khuyến khích cán bộ Hội Người cao tuổi và người cao tuổi các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao gương sáng”.

II. CHỦ ĐỀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM NĂM 2022

“Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động:

Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và Hội Người cao tuổi/ Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (gọi chung là Hội Người cao tuổi) tỉnh, thành phố căn cứ tình hình cụ thể để xem xét tổ chức hình thức Lễ phát động phù hợp, bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch covid-19 theo quy định của Chính phủ và địa phương.

2. Tổ chức các hoạt động truyền thông:

Tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo chí, truyền hình, kết hợp truyền thông trực quan như treo khẩu hiệu, tờ rơi, tư vấn tại cộng đồng về pháp luật, chính sách hỗ trợ cho người cao tuổi. Công tác tuyên truyền cần truyền tải được ý nghĩa và thông điệp của “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022.

3. Vận động xã hội chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi:

- Lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ, giúp đỡ người cao tuổi có thẻ Bảo hiểm y tế. Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người cao tuổi.

- Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020; Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 theo Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020; Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở.

4. Vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân:

- Vận động nguồn lực chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Ủng hộ nguồn tài chính để xây dựng và phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở.

- Tổ chức thăm tặng quà và động viên giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

5. Phát triển và duy trì hoạt động các câu lạc bộ phù hợp với người cao tuổi; tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi.

6. Triển khai Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh việc thực hiện Luật Người cao tuổi; triển khai thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2021-2030; tham mưu kiện toàn Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam; tập huấn, nâng cao năng lực cho Hội Người cao tuổi/ Ban Đại diện Hội Người cao tuổi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022. Rà soát, nắm tình hình người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đề xuất biện pháp hỗ trợ phù hợp. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách đối với người cao tuổi.

2. Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam

- Chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền của Hội tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội VI Hội người cao tuổi Việt Nam, về “già hóa dân số”, “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; chính sách, pháp luật liên quan đến người cao tuổi.

- Hướng dẫn xây dựng, phát triển Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò của người cao tuổi ở cơ sở.

- Phối hợp thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020; Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021. Phối hợp hướng dẫn hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi; Tổ chức liên hoan “Tiếng hát người cao tuổi” ở cơ sở.

- Là cơ quan thường trực “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam có trách nhiệm đôn đốc, giám sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả với Chính phủ và Ủy ban Quốc gia.

3. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Triển khai thực hiện Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06- CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2021 - 2030), trong đó, tập trung các nội dung liên quan đến công tác người cao tuổi; Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

- Phối hợp với Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam hướng dẫn hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp với người cao tuổi; tổ chức giao lưu văn nghệ ở cơ sở và khu vực; tổ chức một số giải thể thao cho người trung, cao tuổi.

4. Ngành Y tế

- Chủ trì thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ Tướng Chính phủ.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam các cơ quan liên quan hướng dẫn địa phương hoàn thành việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi chưa có thẻ trong năm 2022.

- Hướng dẫn triển khai có hiệu quả công tác lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại cơ sở theo quy định.

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc khám, tư vấn, chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi theo đúng quy định của pháp luật; quan tâm người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

5. Ngành Nội vụ

- Tham mưu với Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ - CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội.

- Hướng dẫn địa phương đẩy mạnh việc thành lập, hoạt động của Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tại địa phương.

6. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

- Vận động nguồn lực để giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi nghèo; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người cao tuổi; mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người cao tuổi không nằm trong danh mục đối tượng được Nhà nước hỗ trợ.

- Phối hợp với Hội Người cao tuổi tổ chức chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”, giúp người cao tuổi mù lòa có chỉ định được phẫu thuật mắt thay thủy tinh thể miễn phí.

7. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi; vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, chuẩn bị tích lũy cho tuổi già từ khi còn trẻ.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách về người cao tuổi theo quy định; lồng ghép thực hiện Luật Người cao tuổi với Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn đến năm 2030; Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030; Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025.

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở.

- Có giải pháp huy động nguồn lực để hỗ trợ cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho 5% người cao tuổi chưa có thể Bảo hiểm y tế; huy động khối doanh nghiệp, khu vực tư nhân tham gia công tác chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi.

8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Từ tháng 3 đến hết tháng 6 năm 2022

- Các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, Hội Người cao tuổi triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 đến cơ sở.

- Tuyên truyền về pháp luật, chính sách liên quan tới người cao tuổi; về “Già hóa dân số”, “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” tới các cấp.

- Rà soát, nắm chắc đối tượng người cao tuổi; Tổ chức vận động tài trợ để hỗ trợ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

2. Từ tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2022

- Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động, phù hợp nhằm bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch covid-19 theo quy định của Chính phủ và địa phương.

- Tiếp tục triển khai tuyên truyền về pháp luật, chính sách liên quan tới người cao tuổi; về “Già hóa dân số”, “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”.

- Nhân dịp ngày 27/7 tổ chức các hoạt động: thăm hỏi, tặng quà, khám tư vấn về sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi là thương binh, người cao tuổi thuộc gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

- Tổ chức một số giải Thể thao toàn quốc của người trung, cao tuổi; liên hoan “Tiếng hát người cao tuổi” ở địa phương, cơ sở và khu vực.

3. Từ tháng 10 đến hết tháng 12 năm 2022

Tổ chức đợt cao điểm “Tháng hành động vì người cao tuổi”, tập trung vào các nội dung: Thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Khám, tư vấn về sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi. Mổ mắt thay thủy tinh thể giải phóng mù lòa cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi…

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đoàn thể, Hội Người cao tuổi tổ chức triển khai thực hiện; gửi báo cáo kết quả thực hiện về Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trước ngày 15/11/2022 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Quốc gia./.