Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2022 về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới do tỉnh Vĩnh Long ban hành
Số hiệu: 08/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 14/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 3 năm 2022

 

CHỈ THỊ

VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG VÀ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Căn cứ Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới;

Thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU, ngày 17/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 26/3/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU của Tỉnh ủy Vĩnh Long,

Trong những năm qua, công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp tiếp tục được tăng cường và đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ, bám sát và thể hiện rõ, nhất quán quan điểm công tác dân vận của Đảng vì Nhân dân, chăm lo, nâng cao mọi mặt đời sống của Nhân dân; mở rộng dân chủ, phát huy vai trò, quyền làm chủ của Nhân dân; đặc biệt là việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới" đã góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của tỉnh nhưng quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế cần có giải pháp khắc phục như: Nhận thức của người lãnh đạo, cán bộ, công chức về công tác dân vận có lúc, có nơi còn chưa đầy đủ, sâu sắc; công tác dân vận chưa thực sự đi vào chiều sâu; sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị còn thiếu chặt chẽ; việc lồng ghép triển khai nhiệm vụ chính trị với công tác dân vận có nơi chưa hiệu quả; việc đào tạo, bố trí cán bộ làm công tác dân vận chưa được quan tâm thỏa đáng; công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận đôi khi còn chậm, chưa kịp thời.

Để khắc phục, sửa chữa một số hạn chế nêu trên và tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong thời gian tới nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động; kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI; Quy chế số 20-QC/TU ngày 01/10/2021 của Tỉnh ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Long và các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh về công tác dân vận, tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới,..., Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt và thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau đại dịch COVID-19; xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch; phải gắn việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận trong cơ quan đơn vị mình với việc triển khai nhiệm vụ chính trị; công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp phải thực sự hiệu lực, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm công tác dân vận luôn gần gũi với Nhân dân; cần đặc biệt quan tâm tuyên truyền, vận động người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

3. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo" trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4. Tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 2251/QĐ-UBND , ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long về ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025, đổi mới căn bản hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân; thực hiện cải cách thủ tục hành chính quyết liệt, thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thành việc rà soát và sắp xếp tinh gọn bộ máy; ưu tiên nguồn lực, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số.

Phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm sự tham gia giám sát và quyền làm chủ của Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI; cụ thể hóa, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

5. Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức công vụ, Chỉ thị số 06- CT/TU, ngày 29/3/2016 của Tỉnh ủy và Quyết định số 1214/QĐ-UBND , ngày 30/5/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhất là người đứng đầu trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Xây dựng và thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. “Nghe dân nói”,“nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin", khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu xa dân. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

6. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, tăng cường, công khai đối thoại tiếp dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ việc. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm; giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân.

7. Chủ động phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217 QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội", “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền"

8. Hằng năm, các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ vào tình hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 11 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban của Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
- Các đoàn thể, chính trị-xã hội;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Ban TCDNC tỉnh;
- Cổng TTĐT, Công báo;
- Lưu: VT, 2. 29.05.

CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

 

 

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2018 về công tác phòng, chống thiên tai Ban hành: 18/06/2018 | Cập nhật: 19/06/2018