Chỉ thị 07/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Đinh Văn Thiệu
Ngày ban hành: 15/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 3 năm 2022

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2022

Trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng bất thường, trong thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã hứng chịu nhiều loại hình thiên tai cực đoan khác nhau gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân; cụ thể: hạn hán, nắng nóng (năm 2020), bão mạnh siêu bão (cơn bão số 12 - Damrey năm 2017, bão số 8, số 9 năm 2018, bão số 5, số 6 năm 2019 và bão số 12 năm 2020, bão số 9 - Rai năm 2021), mưa lớn gây lũ quét sạt lở đất (năm 2018, năm 2019, năm 2020, năm 2021)...Tổng thiệt hại trong 05 năm qua (2017-2021) trên địa bàn tỉnh ước tính hơn 18.000 tỷ đồng.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó với các diễn biến bất thường, cực đoan của thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Về nhiệm vụ chung

a) Tiếp tục tổ chức phổ biến và thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn đến các cấp, ngành đặc biệt là cấp cơ sở (xã, phường; thôn, tổ dân phố). Các cấp, ngành, địa phương và các đơn vị thực hiện rà soát các loại hình thiên tai (quy định tại Luật phòng chống thiên tai) để xác định cụ thể các loại hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn của từng địa phương, đơn vị; trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống và phương án ứng phó tương ứng từng loại hình, cấp độ rủi ro thiên tai; trong đó đặc biệt quan tâm đến các kế hoạch, phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, lũ lớn và nắng nóng - hạn hán.

b) Triển khai thực hiện Kế hoạch số 9432/KH-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Nghị Quyết 76/NQ-CP , ngày 18/6/2018 của Chính phủ; Kế hoạch số 197-KH/TU, ngày 14/9/2020 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về Kế hoạch tuyên truyền, triển khai hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 04/12/2020 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đng (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

c) Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo thiên tai, đảm bảo thông tin chỉ đạo của các cấp chính quyền đến từng thôn, xóm, người dân đặc biệt người dân vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo để người dân sẵn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai bất thường, cực đoan. Chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn cho ngư dân và các chủ phương tiện tàu, thuyền những kiến thức cần thiết về tránh, trú bão, áp thấp nhiệt đới và diễn biến thời tiết nguy hiểm xảy ra trên biển.

d) Tổ chức rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) các cấp, ngành; nâng cao năng lực và trang thiết bị, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra của Ban Chỉ huy nhằm đảm bảo thống nhất và phối hợp chặt chẽ từ tỉnh đến các địa phương, cơ sở, chủ động ứng phó và xử lý kịp thời mọi tình huống xấu xảy ra; đồng thời tổ chức tập huấn, diễn tập các phương án phòng, chống lụt, bão và các loại hình thiên tai khác.

đ) Tiếp tục củng cố lực lượng, hiện đại hóa phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai; quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ); có kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, công an, lực lượng thanh niên xung kích,... để chủ động thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố thiên tai xảy ra.

e) Chỉ đạo rà soát, tăng cường quản lý việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là công trình giao thông, thủy lợi, các hệ thống tiêu thoát nước, khu dân cư, đô thị tại khu vực ven sông, suối, ven biển, đồi núi,... đảm bảo hạn chế tác động do thiên tai. Chủ động lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực.

g) Rà soát, chủ động di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng thiên tai, đặc biệt các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

h) Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các công trình hồ đập, thiết bị phục vụ cho xả lũ, phương tiện, vật tư dự phòng để chủ động ứng phó khi có sự cố đảm bảo an toàn công trình, vùng hạ du.

i) Bảo đảm mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo, dự báo hoạt động thông suốt trong mùa mưa bão và trong mọi tình huống; thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 giờ khi thiên tai xảy ra và trong mùa mưa, bão để chủ động xử lý kịp thời các tình huống do thiên tai gây ra.

k) Chủ động bố trí nguồn kinh phí và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

l) Phối hợp với các đơn vị thi công tổ chức kiểm tra, rà soát các công trình đang thi công khi có thông tin về bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ để tiến hành neo buộc các phương tiện, trang thiết bị đảm bảo an toàn; lập rào chắn và cắm biển cảnh báo tại các vị trí hố móng, các công trình bị ngập nước do ảnh hưởng mưa lũ gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân.

m) Báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh các nội dung về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; chủ động xử lý, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền khi xảy ra các tình huống thiên tai.

2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức phê duyệt và rà soát, cập nhật, điều chỉnh kế hoạch Phòng, chống thiên tai và Phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai; Khẩn trương củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai các cấp; tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai 2022, công tác phòng chống bão mạnh và siêu bão.

- Rà soát, cập nhật, xác định những khu vực nguy hiểm (chú trọng các khu vực xung yếu ngập lụt bởi nước biển dâng do bão mạnh, siêu bão; các khu vực dân cư sinh sống tại vùng đồi núi có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; các khu vực thoát lũ ở hạ lưu các hồ chứa...); các khu vực lồng bè nuôi trồng thủy sản ảnh hưởng khi xảy ra thiên tai; có kế hoạch bố trí lực lượng sẵn sàng thực hiện việc sơ tán dân ra khỏi vùng trũng, vùng cửa sông, vùng có nguy cơ ảnh hưởng nước biển dâng do bão mạnh, siêu bão và các vùng sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn khi có tình huống thiên tai diễn ra; bố trí lãnh đạo, lực lượng chuyên môn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai ở những vùng trọng điểm, xung yếu. Nghiêm túc thực hiện công tác di dời người dân ra khỏi các vị trí có nguy cơ sạt lở cao.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành kế hoạch tu bổ, sửa chữa đê, kè trước mùa mưa lũ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng để sẵn sàng ứng phó khi mưa, bão, lũ lớn và các loại thiên tai khác xảy ra.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thiên tai, chủ động tổ chức việc phòng tránh, xây dựng phương án ứng phó, cứu hộ, cứu nạn trước khi thiên tai xảy ra nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản, ổn định đời sống, sản xuất của người dân; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ để hạn chế thiệt hại do thiên tai.

- Chỉ đạo UBND cấp xã, các đơn vị thuộc địa phương quản lý phối hợp với các đơn vị quản lý công trình thủy lợi, cấp nước đô thị trên địa bàn triển khai thực hiện theo phương án phòng chống hạn và xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân.

- Tổ chức đăng ký, đăng kiểm tàu, thuyền đánh bắt hải sản, tàu thuyền vận tải, du lịch theo phân cấp; phối hợp với các đồn Biên phòng kiểm tra chặt chẽ việc trang bị thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh và các thiết bị đảm bảo an toàn trên các tàu, thuyền trước khi ra biển. Khi có thiên tai, bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông; phối hợp với các đồn Biên phòng nắm chắc số lượng lồng bè nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền và ngư dân của địa phương mình đang hoạt động trên biển để hướng dẫn phòng, tránh; kiên quyết không cho tàu, thuyền ra khơi khi có bão và áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

- Tổ chức tập huấn, diễn tập cho các lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống thiên tai; chủ động xây dựng phương án ứng phó, huy động mọi nguồn lực trên địa bàn để đối phó và khắc phục hậu quả; động viên từng gia đình, cụm dân cư, thôn, xã tự tổ chức dự trữ các mặt hàng thiết yếu (lương thực, chất đốt, thuốc men, nước uống...) trong mùa mưa, lũ.

- Tăng cường thông tin về thiên tai, bảo đảm thông tin đến được người dân tại các thôn, xóm. Tuyên truyền, vận động nhân dân chú trọng, quan tâm theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, thủy văn khu vực, trên địa bàn qua các kênh thông tin đại chúng đề cao cảnh giác, chủ động phương án phòng tránh, ứng phó các dạng thiên tai tác động trong sinh hoạt và sân xuất.

- Chủ động bố trí lực lượng hỗ trợ các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn quản lý thực hiện công tác ứng cứu, cứu hộ công trình hồ chứa khi có sự cố mất an toàn công trình hồ đập do thiên tai gây ra.

- Các địa phương nơi thường xảy ra lũ quét, sạt lở đất cần tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo, tổ chức cắm biển báo các vùng nguy hiểm để có phương án chủ động sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.

- Chỉ đạo UBND cấp xã thành lập và kiện toàn bộ máy thực hiện công tác phòng chống thiên tai theo quy định của pháp luật, đảm bảo nguồn nhân lực trong công tác phòng chống thiên tai. Chủ động triển khai các hoạt động phòng chống thiên tai, đáp ứng nhu cầu dân sinh và cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng nhu cầu phòng chống thiên tai (thực hiện theo tiêu chí số 03- Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới).

- Tiếp tục kiện toàn, thực hiện tuyên truyền kiến thức, tập huấn về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng xung kích tại các xã, phường, thị trấn.

- Thực hiện xây dựng hệ thống mốc báo lũ tại các ngầm, cầu, tràn, các khu vực xung yếu, nguy hiểm để ảnh báo cho người dân biết về lịch sử ngập lụt tại địa phương, giúp người dân biết để chủ động ứng phó phù hợp.

b) Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 197-KH/TU ngày 14/9/2020 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về Kế hoạch tuyên truyền, triển khai hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020; Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 04/12/2020 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 9432/KH-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về thực hiện Nghị Quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ, trong đó chú trọng một số nội dung sau:

+ Kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; làm tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

+ Kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương trong việc rà soát kiểm kê lại các chủng loại, phương tiện, vật tư phục vụ công tác PCTT và TKCN hiện có của địa phương, đơn vị; có kế hoạch bổ sung kịp thời về số lượng, chủng loại vật tư, phương tiện cần thiết để thực hiện công tác PCTT và TKCN.

+ Hướng dẫn lập, kiểm tra, rà soát phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 của các địa phương, chú trọng xây dựng phương án phòng chống bão mạnh, siêu bão, lũ, lụt, hạn hán; phương án đảm bảo an toàn hồ dập thủy lợi, thủy điện; phương án sơ tán dân; phương án chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm "4 tại chỗ"; tiến hành kiểm tra kế hoạch tập huấn, phương án PCTT và TKCN để chủ động thực hiện hiệu quả công tác PCTT và TKCN khi thiên tai xảy ra.

- Tổng hợp các đề xuất của địa phương trong việc xây dựng hệ thống mốc báo lũ tại các ngầm, cầu, tràn, các khu vực xung yếu, nguy hiểm; xây dựng Phương án phòng chống thiên tai chi tiết trên toàn tỉnh... để đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí thực hiện.

- Thường xuyên theo dõi, giám sát, chỉ đạo các địa phương, đơn vị về công tác phòng chống thiên tai trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai đối với các địa phương, đơn vị, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ khi có thiệt hại do thiên tai gây ra.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Triển khai thực hiện Quyết định số 3523/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị hoàn thành kế hoạch tu bổ đê, đập, các công trình thủy lợi đang xây dựng, đảm bảo tiến độ vượt lũ; có phương án bảo vệ an toàn cho các hồ chứa nước, dập và các công trình thủy lợi do tỉnh quản lý.

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị quản lý hồ chứa kiểm tra việc vận hành điều tiết các hồ chứa theo quy trình đã được phê duyệt; rà soát, điều chỉnh, bổ sung những nội dung không còn phù hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước mùa mưa, lũ năm 2022.

- Phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, quản lý chặt chẽ số lượng tàu, thuyền và ngư dân hoạt động trên biển, đặc biệt là khi có bão, áp thấp nhiệt đới, thời tiết nguy hiểm và các hình thái thiên tai khác xảy ra trên biển.

- Chỉ đạo các địa phương có kế hoạch sản xuất nông nghiệp hợp lý; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mùa vụ, bảo vệ sản xuất ở các vùng thường xuyên bị thiên tai; có kế hoạch nuôi trồng, thu hoạch thủy sản hợp lý để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

d) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm tra chặt chẽ việc trang bị phương tiện đảm bảo an toàn cho ngư dân hoạt động trên biển theo quy định, nhất là thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh; phối hợp với chính quyền địa phương nắm chắc số lượng, vị trí tàu thuyền trên biển, số lượng lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân, tổ chức hướng dẫn di chuyển, tránh trú khi có bão, áp thấp nhiệt đới, chủ động phối hợp với các địa phương và các đơn vị có liên quan trong công tác tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố do thiên tai gây ra.

đ) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm tra chặt chẽ việc trang bị phương tiện đảm bảo an toàn cho ngư dân hoạt động trên biển theo quy định, nhất là thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh; phối hợp với chính quyền địa phương nắm chắc số lượng, vị trí tàu thuyền trên biển, số lượng lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân, tổ chức hướng dẫn di chuyển, tránh trú khi có bão, áp thấp nhiệt đới, chủ động phối hợp với các địa phương và các đơn vị có liên quan trong công tác tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố do thiên tai gây ra.

e) Công an tỉnh

- Chỉ đạo các lực lượng của ngành, phối hợp với các địa phương có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau thiên tai; tổ chức lực lượng phối hợp với các lực lượng vũ trang, địa phương tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

- Phối hợp với Sở Giao thông và Vận tải hướng dẫn, phân luồng các phương tiện đi lại đảm bảo an toàn trên các tuyến giao thông bị ngập sâu khi có mưa lũ, đồng thời bố trí lực lượng phối hợp với các địa phương tổ chức chốt chặn những vị trí trên các tuyến giao thông huyết mạch có nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi xảy ra thiên tai.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; hướng dẫn xây dựng phong trào quần chúng tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy, kịp thời chữa cháy khi có cháy xảy ra; Xây dựng lực lượng phòng cháy và chữa cháy; trang bị và quản lý phương tiện phòng cháy và chữa cháy; Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

g) S Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ chỉ đạo các cơ quan truyền thông, các Đài địa phương thông tin, thông báo kịp thời, nhanh chóng tình hình diễn biến thời tiết và thiên tai, nội dung Công điện, văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đến mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết để chủ động phòng ngừa và ứng phó.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông thường xuyên thông tin về diễn biến của bão (nếu có) qua các tin nhắn để kịp thời cung cấp thông tin cho người dân chủ động phòng, chống.

- Có kế hoạch và giao trách nhiệm cho các đơn vị viễn thông trên địa bàn tỉnh, bảo đảm tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp và khắc phục hậu quả thiên tai. Đặc biệt là thông tin tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở đất. Có các phương án dự phòng để đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt trong trường hợp có sự cố bất lợi về thời tiết gây ảnh hưởng đến sự hoạt động bình thường của các thiết bị thông tin.

h) Sở Giao thông Vận tải

- Phối hợp với địa phương bố trí lực lượng canh gác để hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí ngập lụt, ngầm tràn.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ trực thuộc tập trung rà soát các tuyến đường do Sở quản lý, chủ động triển khai các biện pháp sửa chữa, khắc phục đảm bảo giao thông, đặc biệt các tuyến đường huyết mạch, các tuyến đường độc đạo dễ xảy ra ách tắc, cô lập dân cư khi có bão, mưa lũ ảnh hưởng; nghiêm cấm các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt các phương tiện chở người qua lại khi có bão.

- Phối hợp với các đơn vị quản lý các tuyến Quốc lộ qua địa bàn tỉnh để nắm bắt tình hình hoạt động của các tuyến đường giao thông trong các thời điểm mưa lũ; kịp thời thông báo đến chính quyền địa phương khi có tình huống nguy hiểm (sạt l, ngập, chia cắt giao thông...) để thông báo đến người dân và có biện pháp phối hợp xử lý.

i) Sở Công Thương

- Chỉ đạo Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa có kế hoạch, phương án đảm bảo cung cấp, phát điện khi có thiên tai diễn ra, thường xuyên kiểm tra đánh giá chất lượng và sửa chữa kịp thời các hư hỏng của các công trình thuộc ngành.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp, các khu công nghiệp rà soát, kiểm tra và xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho từng đơn vị;

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã và thành phố có kế hoạch chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu cung ứng cho nhân dân, nhất là các vùng sâu, vùng xa, vùng có khả năng bị ngập, úng và kéo dài; phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt việc dự phòng tại chỗ trong mùa mưa bão.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa thủy điện vận hành theo quy trình đã được phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và giảm ngập lụt cho vùng hạ du; lập các phương án bảo đảm an toàn các công trình hồ chứa thủy điện trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

k) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành địa phương để rà soát, nắm bắt các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn... để kịp thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ người dân khắc phục các thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cứu trợ tại các địa phương theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

l) Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính

Theo dõi chặt chẽ công tác phòng, chống thiên tai của các địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh có phương án cân đối, ưu tiên bố trí vốn đầu tư, tu bổ sửa chữa, khắc phục công trình hư hỏng do bão, mưa lũ gây ra (kể cả các công trình sửa chữa để đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão); đề xuất các biện pháp, chính sách hỗ trợ kịp thời về tài chính, bố trí dự phòng ngân sách để hỗ trợ cho các địa phương và các ngành để khắc phục hậu quả thiên tai.

m) Sở Y tế

Tổ chức theo dõi chặt chẽ công tác phòng, chống thiên tai của các địa phương; chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra việc dự phòng thuốc chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh trước, trong và sau thiên tai; chỉ đạo các đơn vị dự trữ đủ cơ số thuốc phòng và chữa trị, để có thể cung cấp kịp thời cho những vùng xảy ra thiên tai nhất là các huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và các xã vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Xây dựng phương án huy động lực lượng y, bác sỹ; trang thiết bị ứng cứu để đảm bảo công tác cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra.

n) Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo phòng Giáo dục các huyện, thị xã, thành phố, các trường học xây dựng phương án bảo vệ trường, lớp khi có thiên tai xảy ra; chủ động đề xuất việc cho học sinh nghỉ học đối với từng vùng trên địa bàn tỉnh khi có mưa, lũ lớn và các loại thiên tai khác xảy ra, có kế hoạch học bù vào những ngày nghỉ khác.

o) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Xây dựng kế hoạch và phương án ứng phó thiên tai theo quy định; kiểm tra việc bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt về môi trường sinh thái và ô nhiễm nguồn nước trước, trong và sau thiên tai. Đồng thời, có kế hoạch phối hợp với các sở, ngành liên quan phổ biến, tuyên truyền kiến thức, kinh nghiệm về công tác vệ sinh môi trường và bảo vệ nguồn nước; chủ động chỉ đạo thực hiện công tác báo tin động đất, cảnh báo sóng thần cho các sở, ngành, địa phương và nhân dân biết để triển khai các biện pháp phòng tránh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất lập hồ sơ quản lý những khu vực có nguy cơ sạt lở đất nhằm thông tin, khuyến cáo đối với người dân, các tổ chức và phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, xây dựng và bảo vệ môi trường.

p) SXây dựng

- Tăng cường kiểm tra, rà soát chất lượng và đánh giá mức độ an toàn của các dự án, công trình xây dựng (đặc biệt đối với các công trình xây dựng tại các khu vực đồi núi) do Sở quản lý nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi có thiên tai xảy ra.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng công trình thực hiện xây dựng phương án phòng chống thiên tai đối với các công trình đang thi công; khi có thiên tai xảy ra chủ động rà soát, kiểm tra các cần cẩu, phương tiện thi công công trình xây dựng nhà cao tầng của các địa phương, đơn vị, thực hiện tháo dỡ, hoặc hạ thấp cao độ các cần cẩu, phương tiện thi công, che chắn các khu vực đang xây dựng, hố móng công trình để bảo đảm an toàn cho người, tài sản nhà nước, nhân dân. Kiên quyết đình chỉ các dự án có nguy cơ gây mất an toàn cho người dân.

q) Sở Du lịch

Xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo quy định; chỉ đạo các doanh nghiệp, các công ty lữ hành rà soát, kiểm tra và xây dựng phương án ứng phó thiên tai cho từng đơn vị; thống kê số du khách đang lưu trú tại các khu du lịch, các khu nghỉ dưỡng tại các biển đảo, hướng dẫn di dời đảm bảo an toàn cho du khách; thường xuyên báo cáo tình hình triển khai thực hiện ứng phó, số lượng thống kê du khách tại các khu du lịch biển đảo cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh khi có thiên tai xảy ra.

r) Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ

Thực hiện tốt công tác dự báo, phát các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lũ, áp thấp nhiệt đới, bão, lũ quét,... phù hợp với từng vùng trên địa bàn tỉnh; dự báo kịp thời, cảnh báo sớm mức báo động lũ tại các sông, ngập lụt vùng hạ du để phục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo điều hành được chủ động và hiệu quả.

s) Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa

Thông tin kịp thời tình hình, diễn biến của thời tiết, thiên tai, các Công điện và văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai của UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết để chủ động phòng ngừa và ứng phó.

Có kế hoạch bố trí phóng viên tác nghiệp tại các địa phương để kịp nắm bắt thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông Trung ương nhằm thông tin kịp thời về diễn biến thiên tai, tình hình ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các chủ trương, chỉ thị, công điện, mệnh lệnh về công tác phòng chống thiên tai theo quy định tại Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018;

t) Các đơn vị quản lý hồ chứa nước, các hệ thống công trình thủy lợi

- Đối với công tác đảm bảo an toàn công trình hồ chứa trong mùa mưa, lũ:

+ Chủ động thực hiện công tác kiểm tra, sửa chữa công trình hồ chứa thuộc đơn vị quản lý; Xây dựng các phương án bảo đảm an toàn đập trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; Đánh giá lại Quy trình vận hành, bản đồ ngập lụt của các hồ chứa...theo các quy định tại Nghị định số 114/NĐ-CP.

+ Phối hợp với các địa phương bị ảnh hưởng do xả lũ hồ chứa thực hiện thông tin, cảnh báo tình hình điều tiết, xả lũ để các địa phương nắm bắt, chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm khi thiên tai, mưa lũ xảy ra (đặc biệt công tác thông báo, cảnh báo xả lũ cần chi tiết cụ thể về biên độ, thời gian, lưu lượng xả hợp lý; thực hiện tính toán điều tiết sớm để phòng lũ; ưu tiên xả lũ ban ngày, hạn chế lưu lượng xả lũ lớn vào ban đêm...). Riêng các đơn vị quản lý hồ chứa thủy điện phối hợp với các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi và chính quyền địa phương để thực hiện điều tiết, xả lũ hợp lý (tránh xả lũ cùng lúc) gây ngập lụt hạ du.

- Đối với công tác phòng, chống hạn hán:

+ Chủ động tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình bằng nguồn vốn sửa chữa hàng năm và có kế hoạch nạo vét hệ thống kênh mương, các cửa vào lấy nước, trạm bơm tưới theo phân cấp quản lý;

+ Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình nguồn nước nhằm chủ động xử tình huống, kịp thời điều chỉnh kế hoạch cấp nước khi nguồn nước thay đổi phục vụ tốt yêu cầu của sản xuất và đời sống nhân dân; thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tình hình thực hiện.

u) Các sở, ngành khác

Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai của sở, ngành mình, đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; định kỳ hàng tháng, tổng hợp tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc gửi về cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh theo địa chỉ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 04 Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, Email: pclbkh.trucban@gmaiI.com để tổng hợp, báo cáo tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT (báo cáo);
-
Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (báo cáo);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (báo cáo);
- TT.T
U, TT.HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong;
- BCH PCTT và TKCN tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH
tỉnh, Báo Khánh Hòa;
- Công ty CP Điện lực Khánh Hòa;
- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ;
- Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL
Khánh Hòa;
- BQL DA Đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT;
- BQL DA phát triển tỉnh K
H;
- Công ty CP Phát triển
điện Miền Trung;
-
Công ty CP Khai thác Thủy điện Sông Giang;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT + TLe, TL.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thiệu

 

 

 

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2018 về công tác phòng, chống thiên tai Ban hành: 18/06/2018 | Cập nhật: 19/06/2018