Chỉ thị 07/CT-CTUBND năm 2022 về nâng cao chất lượng công trình và tiết kiệm chi phí trong đầu tư các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Số hiệu: 07/CT-CTUBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc Người ký: Nguyễn Văn Khước
Ngày ban hành: 01/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-CTUBND

Vĩnh Phúc, ngày 01 tháng 3 năm 2022

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH VÀ TIẾT KIỆM CHI PHÍ TRONG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong thời gian qua, các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh tăng về số lượng, loại hình cũng như quy mô và nguồn vốn đầu tư xây dựng. Công tác quản lý chất lượng công trình giao thông ngày càng được coi trọng, có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của chủ đầu tư và các nhà thầu. Các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng cơ bản đảm bảo chất lượng, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, phát huy được hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế như: Chất lượng hồ sơ dự án, khảo sát, thiết kế một số công trình chưa đảm bảo, phải chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần; năng lực một số nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng chưa cao, còn chưa chấp hành nghiêm các quy định về quản lý chất lượng công trình; một số công trình hoàn thành còn khiếm khuyết về chất lượng, mỹ quan chưa đạt yêu cầu, phải xử lý bổ sung về kỹ thuật; nhiều dự án còn chậm tiến độ, kéo dài, phải điều chỉnh bổ sung thiết kế, dự toán, phát sinh tăng kinh phí đầu tư.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, nhằm chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công trình, tiết kiệm chi phí trong đầu tư các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị như sau:

I. Các nhiệm vụ, yêu cầu chung

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh:

- Nghiêm túc chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư dự án, nhất là Luật Xây dựng, Luật đầu tư công, Luật đấu thầu, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số

15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; các nội dung phân công, phân cấp và ủy quyền theo Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021, Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác quản lý chất lượng, quản lý chi phí đầu tư các công trình giao thông thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền theo quy định. Xác định chất lượng công trình giao thông là uy tín, danh dự và là trách nhiệm đối với nhân dân. Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ, công vụ liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh; triển khai đồng bộ các quy định, chế tài, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công trình, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình giao thông từ khâu chuẩn bị đầu tư đến khâu quản lý vận hành khai thác.

- Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Củng cố, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có kế hoạch nâng cao năng lực hoạt động, uy tín nghề nghiệp nhất là đối với các tổ chức tư vấn và nhà thầu thi công xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Trong quá trình thẩm định dự án, thẩm định thiết kế và dự toán phải kiểm soát kỹ hồ sơ khảo sát (địa hình, địa chất, thủy lực, thủy văn,…), điều kiện năng lực của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn. Khối lượng khảo sát phục vụ lập thiết kế cơ sở, dự án, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán phải đầy đủ, phù hợp với đặc điểm, quy mô, tính chất của công trình, vị trí và điều kiện tự nhiên của khu vực khảo sát; phải đảm bảo cung cấp đủ số liệu để xác định các giải pháp thiết kế phù hợp với quy mô, mục tiêu đầu tư của dự án và dự trù kinh phí đảm bảo.

II. Nhiệm vụ, yêu cầu cụ thể

1. Sở Giao thông vận tải

- Nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình giao thông từ khâu thẩm định dự án, thẩm định thiết kế - dự toán, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình đảm bảo an toàn, ổn định, bền vững công trình, đặc biệt là nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ mới, vật liệu mới, lựa chọn biện pháp tổ chức thi công cơ giới, hiện đại,… để rút ngắn thời gian thi công nhằm tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư xây dựng. Đồng thời hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh, bổ sung trong quá trình triển khai các dự án.

- Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất về công tác quản lý chất lượng, công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công; chú trọng công tác kiểm định chất lượng công trình ngay giai đoạn thi công, có biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tồn tại, vi phạm (nếu có). Từ đó làm rõ trách nhiệm của từng chủ thể đối với những vi phạm trong quản lý chất lượng công trình giao thông; kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý theo quy định.

- Xây dựng tính cạnh tranh, nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo trì đường bộ; duy tu bảo dưỡng thường xuyên, kịp thời phát hiện, sửa chữa các hư hỏng trên các tuyến đường được giao quản lý đảm bảo chất lượng, mỹ quan và vệ sinh môi trường. Xử lý nghiêm, kiên quyết thay thế các đơn vị trúng thầu thực hiện công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường không bảo đảm yêu cầu.

- Tăng cường lãnh, chỉ đạo đối với Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong việc nâng cao chất lượng công trình, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư các dự án giao thông được giao làm chủ đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn, hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, công nghệ xây dựng tiên tiến, vật liệu mới áp dụng trong thiết kế, thi công các công trình giao thông cho các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các nhà thầu xây lắp, tư vấn vi phạm các quy định về quản lý chất lượng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông. Kiến nghị thu hồi có thời hạn chứng chỉ năng lực hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân có những vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm lặp đi lặp lại nhiều lần.

- Chủ trì phối hợp với các sở ngành, địa phương và cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án “nâng cao chất lượng công trình và tiết kiệm chi phí trong đầu tư các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh”, hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh trong năm 2022.

- Phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát xe quá khổ, quá tải; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hạn chế hư hỏng các công trình giao thông do phương tiện quá khổ, quá tải gây ra.

2. Sở Xây dựng

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác quản lý chất lượng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và chất lượng các công trình xây dựng nói chung và công trình giao thông trên địa bàn tỉnh nói riêng theo quy định. Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về công trình đường bộ trong đô thị theo thẩm quyền, nhất là công tác quản lý chất lượng công trình giao thông đô thị.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; Tăng cường kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức, đăng tải thông tin về năng lực của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng nói chung và xây dựng công trình giao thông nói riêng trên địa bàn tỉnh. Xử lý những vi phạm hoặc kiến nghị xử lý vi phạm về chất lượng công trình xây dựng một cách kịp thời; thống kê các nhà thầu tư vấn, thi công xây dựng vi phạm chất lượng công trình đăng tải trên trang thông tin điện tử của tỉnh; thu hồi hoặc kiến nghị thu hồi có thời hạn chứng chỉ năng lực hoạt động hoặc chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân có những vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm lặp đi lặp lại nhiều lần.

- Nâng cao số lượng, chất lượng việc thu thập báo giá vật liệu xây dựng nhằm kịp thời cập nhật, cung cấp thông tin, nguồn dữ liệu về giá các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn (đất, đá, bêtông nhựa, bêtông xi măng, sắt thép,…) sát thực tế, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan có thể khai thác tối đa nguồn vật liệu vừa đảm bảo chất lượng, vừa tiết kiệm chi phí xây dựng công trình.

- Chịu trách nhiệm về công tác quản lý chất lượng công trình, kiểm soát chi phí trong đầu tư các dự án giao thông do Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư.

3. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo phòng Kinh tế hạ tầng, phòng Quản lý đô thị tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng công trình giao thông, quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án (qua công tác thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình,…) theo thẩm quyền và theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh nhằm nâng cao chất lượng và tiết kiệm chi phí trong đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn. Chỉ đạo, phân công UBND cấp xã trong quá trình thực hiện công tác quản lý chất lượng, quản lý chi phí các công trình giao thông trên địa bàn quản lý.

- Kiểm tra, xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các chủ thể tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông do cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư có vi phạm về tiến độ, chất lượng xây dựng, chi phí đầu tư gửi Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng để theo dõi, tổng hợp.

- Tiếp tục kiện toàn Ban Quản lý dự án trực thuộc, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của các cán bộ quản lý dự án đảm bảo đủ năng lực, phẩm chất và đáp ứng tốt nhiệm vụ quản lý các dự án giao thông được giao.

- Nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo trì; duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường được giao quản lý theo thẩm quyền.

- Tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, công trình giao thông trên địa bàn, kịp thời bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư triển khai thi công đảm bảo tiến độ, sớm hoàn thành dự án, phát huy hiệu quả đầu tư, hạn chế phát sinh thêm chi phí do kéo dài thời gian hiện dự án.

- Triển khai việc thực hiện nội dung chỉ thị này đến các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn quản lý.

- Kịp thời đề xuất, phản ánh các nội dung bất cập, chưa phù hợp cần điều chỉnh trong quá trình triển khai thực hiện về Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng để báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định.

4. Cơ quan đề xuất đầu tư dự án

- Khi đề xuất nghiên cứu, lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án phải nghiên cứu, đánh giá kỹ về quy hoạch, hiện trạng mạng lưới giao thông, các dự án công trình có liên quan, nhu cầu giao thông trong khu vực để đề xuất quy mô đầu tư dự án cho phù hợp. Quy mô đầu tư được đề xuất phải phù hợp với quy hoạch được duyệt hoặc có thể phân kỳ đầu tư theo từng giai đoạn phù hợp với nhu cầu sử dụng, đảm bảo tính đồng bộ, hoạt động có hiệu quả và có thời gian sử dụng được lâu dài.

- Phải xác định, dự trù đúng, đủ chi phí, lộ trình, thời gian cần thiết để đầu tư dự án, công trình giao thông làm cơ sở để chủ đầu tư, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, tránh thiếu vốn hoặc dư thừa vốn không cần thiết.

- Trong Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư/Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi phải xác định sơ bộ chi phí vận hành, bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa lớn trong giai đoạn khai thác dự án sau này theo như quy định tại Điều 30, Điều 31 của Luật Đầu tư công làm cơ sở để cấp có thẩm quyền dự trù kinh phí quản lý vận hành sau đầu tư.

5. Các chủ đầu tư (Ban QLDA) xây dựng công trình giao thông

- Thường xuyên bồi dưỡng, tuyển chọn nhân lực để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ quản lý dự án nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý dự án, thẩm định nội bộ hồ sơ dự án và công tác quản lý chi phí đầu tư các dự án theo quy định.

- Nâng cao chất lượng và quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư xây dựng các công trình giao thông ngay từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự án, triển khai thi công và quyết toán công trình theo quy định. Chỉ được triển khai thi công xây dựng khi đảm bảo các điều kiện khởi công xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 1 Điều 107 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 39 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ, toàn diện mọi hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án trong từng giai đoạn (tư vấn khảo sát, thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công, tư vấn kiểm định). Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng trong suốt quá trình thi công, đảm bảo tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn thi công của dự án. Kiểm soát tốt chi phí dự phòng dự án, hạn chế tối đa việc điều chỉnh, bổ sung và phát sinh trong quá trình triển khai thi công công trình.

- Tăng cường kiểm soát chất lượng công tác khảo sát lập thiết kế cơ sở, dự án; lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; phải tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường khi xây dựng nhiệm vụ khảo sát; thực hiện nghiêm công tác giám sát khảo sát và nghiệm thu số liệu khảo sát tại hiện trường. Trường hợp phải điều chỉnh dự án do số liệu khảo sát không chính xác, chủ đầu tư phải kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân trước người quyết định đầu tư.

- Khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi phải xác định giải pháp tổ chức quản lý thực hiện dự án, vận hành, sử dụng công trình theo quy định tại Điều 54 của Luật Xây dựng.

- Yêu cầu các chủ đầu tư nâng cao chất lượng thực hiện công tác đấu thầu, đặc biệt là chất lượng lựa chọn các nhà thầu, từ tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát đến nhà thầu xây lắp, cung cấp hàng hóa để đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án, gói thầu theo đúng yêu cầu chất lượng, tiến độ và đạt hiệu quả kinh tế; lựa chọn thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp với tiến độ giải phóng mặt bằng, tránh tình trạng đã lựa chọn xong nhà thầu nhưng không có mặt bằng để triển khai, làm chậm tiến độ và tăng tổng mức đầu tư; chỉ ký hợp đồng và khởi công công trình khi đáp ứng các điều kiện quy định tại của Luật Đấu thầu và Luật Xây dựng; theo dõi, đôn đốc các nhà thầu tổ chức triển khai thi công theo đúng tiến độ đã được cam kết ngay từ khi khởi công dự án; quản lý và giám sát chặt chẽ hoạt động của tư vấn giám sát; hệ thống quản lý chất lượng, nhân sự, thiết bị của nhà thầu xây lắp để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm hợp đồng theo thẩm quyền.

- Tăng cường quản lý chất lượng đầu vào đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị giao thông thi công lắp đặt trên công trình; yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kỹ thuật trong quá trình thi công xây dựng công trình. Tổ chức thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư, kiểm tra và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng và giám sát tác giả một cách nghiêm túc, chặt chẽ, thường xuyên. Kiểm soát, theo dõi chặt chẽ công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng trong quá trình thi công, thí nghiệm đối chứng, thí nghiệm thử tải và kiểm định xây dựng trong quá trình thi công, tổ chức nghiệm thu giai đoạn, bộ phận, hạng mục công trình. Lập đầy đủ các hồ sơ, tài liệu về quản lý chất lượng công trình giao thông theo quy định.

- Quản lý hồ sơ, kịp thời quyết toán và yêu cầu nhà thầu thực hiện nghiêm công tác bảo hành công trình theo quy định.

- Sau khi kết thúc đầu tư, chủ đầu tư hoặc tổ chức được giao quản lý sử dụng dự án có trách nhiệm vận hành, khai thác đảm bảo hiệu quả dự án theo đúng mục đích và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt; Chủ đầu tư hoặc tổ chức được giao quản lý sử dụng dự án có trách nhiệm thực hiện duy tu, bảo dưỡng, bảo trì dự án theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

- Báo cáo kịp thời, đầy đủ các nội dung về công tác quản lý chất lượng, quản lý chi phí công trình giao thông theo yêu cầu.

6. Đơn vị tư vấn xây dựng công trình: Yêu cầu hoạt động độc lập, khách quan và nâng cao chất lượng công tác tư vấn (khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát, thí nghiệm, kiểm định ...) theo nội dung hợp đồng ký kết và các quy định của pháp luật hiện hành.

7. Nhà thầu thi công xây dựng công trình: Nghiêm túc thực hiện việc thi công xây dựng công trình theo quy định; đảm bảo chất lượng, an toàn, ổn định và bền vững công trình.

8. Chủ quản lý sử dụng công trình

- Khi được giao nhiệm vụ chủ sử dụng công trình, phải yêu cầu và thực hiện tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hoàn thành công trình. Kiểm tra kỹ hồ sơ hoàn công, hồ sơ giải phóng mặt bằng và thực tế công trình hoàn thành trước khi tiếp nhận quản lý và khai thác sử dụng công trình. Phải lập kế hoạch, tổ chức vận hành khai thác đúng mục tiêu, theo đúng quy trình kỹ thuật; đúng nội quy sử dụng và bảo vệ công trình; thực hiện công tác bảo trì, duy tu, sửa chữa thường xuyên, định kỳ theo quy định để tránh hư hỏng.

- Trong thời gian bảo hành công trình có trách nhiệm phối hợp với đơn vị quản lý khai thác, sử dụng công trình kiểm tra, phát hiện các khiếm khuyết, hư hỏng và yêu cầu nhà thầu thi công khắc phục, sửa chữa triệt để.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng khai thác, sử dụng của công trình nếu không thực hiện bảo trì, không thực hiện đầy đủ những chỉ dẫn trong quy trình bảo trì, làm công trình nhanh xuống cấp, hư hỏng.

- Nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo trì công trình, đánh giá an toàn công trình, xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, công trình hết thời hạn sử dụng theo quy định.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể các cấp: Tăng cường tổ chức công tác giám sát cộng đồng theo quy định, kịp thời phát hiện, phản ánh những hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng công trình giao thông để kịp thời có biện pháp ngăn chặn và xử lý, không làm ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình.

10. Các cơ quan truyền thông tỉnh: Tăng cường tuyên truyền về công tác quản lý chất lượng, quản lý chi phí, đảm bảo an toàn giao thông và an toàn lao động để nhân dân tham gia giám sát, kịp thời phát hiện và phản ánh các tiêu cực, sai phạm ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả đầu tư xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời giới thiệu, biểu dương các công trình điển hình, tiêu biểu về chất lượng, đảm bảo tiến độ, tiết kiệm chi phí để phát huy, nhân rộng.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị này.

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, tăng cường phối hợp trong công tác quản lý chất lượng và quản lý chi phí trong đầu tư các dự án giao thông trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì kiểm tra, giám sát và đề xuất xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý chất lượng và quản lý chi phí đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành và nội dung của Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Ban QLDA chuyên ngành của tỉnh;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Các cơ quan báo, đài, công TTĐT tỉnh;
- CV: NCTH;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khước

 

 

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về chăm lo Tết Canh Tý 2020 Ban hành: 28/12/2019 | Cập nhật: 19/02/2020

Chỉ thị 10/CT-UBND về tổ chức các kỳ thi năm 2015 Ban hành: 01/06/2015 | Cập nhật: 09/06/2015

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 về cải tiến lề lối làm việc Ban hành: 28/06/2013 | Cập nhật: 30/11/2013