Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2022 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số hiệu: 06/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 07/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Sơn La, ngày 07 tháng 3 năm 2022

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH, PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Trong thời gian qua, công tác quản lý quy hoạch, quản lý phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng được Chính phủ, các bộ, ngành trung ương; các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo việc phát triển đô thị, nông thôn văn minh, hiện đại theo định hướng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng còn một số tồn tại như: Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng không phép, không đúng theo giấy phép xây dựng, vi phạm hành lang bảo vệ các công trình thủy lợi, hành lang an toàn giao thông làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, một số công trình vi phạm trật tự xây dựng nhưng chưa được xử lý kịp thời, triệt để. Chất lượng và sự kết nối của các quy hoạch còn hạn chế, tính khả thi của đồ án quy hoạch còn chưa cao. Việc quản lý và phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng đối với một số dự án chưa đạt hiệu quả cao; còn tình trạng quy hoạch chi tiết có chức năng sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch chung; một số đồ án quy hoạch chi tiết có phạm vi nằm ngoài phạm vi quy hoạch chung; chỉ tiêu sử dụng đất, mật độ xây dựng của một số đồ án quy hoạch chi tiết không phù hợp với chỉ tiêu của đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu. Do vậy: Công tác quản lý, kiểm soát thực hiện quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng phát triển đô thị, nông thôn hiện nay là nhiệm vụ cấp thiết của xã hội, của các cấp ủy đảng và của chính quyền.

Để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại nêu trên, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý quy hoạch, quản lý phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng; nâng cao trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt; thực hiện việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra tại Kết luận thanh tra số 1035/KL-TTCP ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ; Kết luận số 807-KL/TU ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý quy hoạch, phát triển đô thị và trật tự xây dựng; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh về kiểm điểm, khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, vi phạm theo Thông báo kết luận giám sát số 164-TB/UBKTTW ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Sở Xây dựng

1.1. Rà soát các quy định liên quan về quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, trật tự xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020, Luật Quy hoạch năm 2017, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành để kịp thời tham mưu với UBND tỉnh ban hành các quy định chi tiết theo thẩm quyền hoặc chỉnh sửa, bổ sung các quy định đã ban hành cho phù hợp với các quy định của văn bản quy phạm pháp luật cấp trên và điều kiện thực tế của địa phương.

1.2. Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất theo thứ bậc từ quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch khu chức năng và cụ thể hóa trong quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư cụ thể; đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; quản lý, sử dụng đất để phát triển đô thị theo đúng quy định pháp luật. Lập Chương trình phát triển đô thị cấp tỉnh, Chương trình phát triển đô thị từng đô thị, khu vực phát triển đô thị theo hướng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác rà soát các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở; kịp thời báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, chương trình phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở, khu vực phát triển đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị cho phù hợp các văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương. Hướng dẫn các địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị liên quan.

1.3. Thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật và các quy định của địa phương về việc lấy ý kiến của người dân, cộng đồng, cơ quan tổ chức có liên quan khi lập, điều chỉnh quy hoạch. Tăng cường sự giám sát của nhân dân, cơ quan dân cử, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong công tác phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng đô thị. Tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch. Rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng và phát triển đô thị. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để đảm bảo lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch có đủ năng lực.

1.4. Sớm hoàn thiện các đồ án quy hoạch: Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện vùng cao, biên giới tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc lòng hồ sông Đà trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc Quốc lộ 6 trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch các đô thị; trên cơ sở quy hoạch, đề xuất quản lý, tổ chức triển khai đảm bảo đồng bộ, tạo cảnh quan đô thị văn minh hiện đại.

1.5. Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn về công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo các công trình xây dựng trên địa bàn theo đúng quy hoạch được duyệt.

1.6. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng để các tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật về xây dựng cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục liên quan đến công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và phát triển đô thị.

1.7. Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng; quy chế phối hợp trong quản lý trật tự xây dựng; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

1.8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; xử lý các sai phạm về trật tự xây dựng, đình chỉ thi công xây dựng công trình, quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng; báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định.

1.9. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu quản lý quy hoạch, cung cấp thông tin quy hoạch trực tuyến trên nền tảng hệ thống công nghệ thông tin địa lý toàn cầu, điện toán đám mây trên địa bàn tỉnh Sơn La; từng bước thiết lập hệ thống theo dõi, giám sát quá trình phát triển đô thị theo các bộ chỉ tiêu về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

2. Đề nghị Ban Thường vụ thành ủy, huyện ủy các huyện, thành phố

2.1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác lập quy hoạch và xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2022 và những năm tiếp theo; công tác quy hoạch phải đi trước một bước, bám sát và cụ thể hóa một bước Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; Đại hội Đảng bộ các huyện, thành phố; có quy hoạch tốt mới có đề án, dự án tốt, thu hút nhà đầu tư tốt và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư; do vậy các đồng chí Bí thư huyện ủy, thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác lập quy hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Quyết định số 3063/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Sơn La Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ đối với lĩnh vực xây dựng.

2.2. Chỉ đạo việc tổ chức kiểm tra thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ quản lý quy hoạch, quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn;

2.3. Xem xét trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý vi phạm pháp luật về quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng nhưng không được xử lý hoặc xử lý không triệt để, dứt điểm gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, tiến độ thực hiện các dự án, ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư trên địa bàn.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

3.1. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn về quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép xây dựng.

3.2. Chủ động rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng đã đến thời hạn rà soát theo quy định, không khả thi và không còn phù hợp với định hướng phát triển của địa phương. Nâng cao chất lượng lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị làm cơ sở cho việc quản lý phát triển đô thị và quản lý trật tự xây dựng. Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đặc biệt là các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, đồng thời tổ chức cắm mốc giới tại thực địa theo quy định để người dân, tổ chức và doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát thực hiện theo quy hoạch.

3.3. Tăng cường đôn đốc, chỉ đạo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến nhân dân các quy định của pháp luật trong hoạt động xây dựng; nâng cao ý thức, nhận thức của cộng đồng về chấp hành trật tự xây dựng; thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương khi lập, điều chỉnh quy hoạch. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm về các sai phạm trong hoạt động đầu tư phát triển đô thị, quy hoạch trên địa bàn trong phạm vi được phân cấp quản lý.

3.4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời, kiên quyết xử lý các và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng; khắc phục tình trạng xử phạt nhưng vẫn để tồn tại, đồng thời xử lý nghiêm và kiên quyết thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định. Quy định trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, kiên quyết thực hiện kiểm điểm, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cấp giấy phép xây dựng sai với quy định, để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng mà không xử lý hoặc không xử lý kịp thời; rà soát tất cả các công trình xây dựng thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo thẩm quyền để thực hiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Xử lý các công trình xây dựng vi phạm trên địa bàn theo thẩm quyền và kịp thời báo cáo, trình Chủ tịch UBND tỉnh xử lý đối với các trường hợp vượt thẩm quyền.

3.5. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác thẩm định các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền, đảm bảo đồ án khi được phê duyệt đạt chất lượng cao, phục vụ tốt cho công tác quản lý theo quy hoạch cũng như đầu tư xây dựng, hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch được duyệt. Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng tại các xã, phường, thị trấn.

3.6. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thường xuyên hướng dẫn, tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý xây dựng và trật tự xây dựng cấp xã, phường, thị trấn.

3.7. Tổ chức triển khai Chỉ thị này đến các xã, phường, thị trấn, tổ, bản, khu dân cư để nhân dân biết và giám sát việc thực hiện của chính quyền các cấp.

4. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (cấp xã)

4.1. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Ủy ban nhân dân cấp huyện về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

4.2. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện và các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về xây dựng, vận động và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng trên địa bàn.

4.3. Chỉ đạo, điều hành trực tiếp cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, lập hồ sơ xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật, xử lý vi phạm hoặc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành các quyết định xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng vượt thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật.

4.4. Tổ chức tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ vi phạm về trật tự xây dựng và ban hành các quyết định xử lý vi phạm theo thẩm quyền; kịp thời chuyển hồ sơ và kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý đối với các trường hợp vượt thẩm quyền; tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế xử lý vi phạm do cấp có thẩm quyền ban hành để xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

4.5. Tổ chức thực hiện áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định để kịp thời ngăn chặn đối với các công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng, không để vi phạm tiếp diễn sau khi đã có biên bản vi phạm hành chính hoặc quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền.

4.6. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, quyết định xử lý vi phạm trật tự xây dựng của cấp có thẩm quyền đối với các công trình xây dựng trên địa bàn theo quy định.

4.7. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu, hồ sơ vi phạm theo đề nghị của Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện để phục vụ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và cử công chức tham gia phối hợp khi có yêu cầu.

4.8. Tiếp nhận thông báo khởi công và xác nhận “đã tiếp nhận thông báo khởi công” của các chủ đầu tư, kể cả các chủ đầu tư thuộc diện miễn giấy phép xây dựng; lập hồ sơ trích ngang các công trình xây dựng trên địa bàn để theo dõi, quản lý.

4.9. Báo cáo đầy đủ và chính xác tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn định kỳ hoặc đột xuất theo quy định hiện hành.

4.10. Xử lý hoặc kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý đối với những cán bộ, công chức dưới quyền không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng. Đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành biện pháp cần thiết, phù hợp thực tế nhằm quản lý trật tự xây dựng có hiệu quả.

5. Các Sở, ngành liên quan

5.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở ngành, địa phương:

- Cân đối nguồn lực, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm đảm bảo bố trí đủ nguồn vốn để đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong đô thị; quan tâm, ưu tiên đầu tư các công trình quan trọng, trọng điểm, thu hút vốn đầu tư tư, làm động lực phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 24/9/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV.

- Thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến thu hút đầu tư, thẩm định chủ trương đầu tư, lựa chọn các nhà đầu tư đảm bảo năng lực đầu tư.

- Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để đảm bảo lựa chọn được đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch, kiến trúc đủ kinh nghiệm, năng lực để có những đồ án đáp ứng được yêu cầu trong dài hạn; lựa chọn chủ đầu tư có năng lực kinh nghiệm và tài chính để triển khai các dự án phát triển đô thị.

5.2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND xã, phường, thị trấn trong việc quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Chỉ đạo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra các huyện, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp san, lấp mặt bằng, xây dựng công trình trái phép trên đất không đúng quy định, không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

5.3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện Quy hoạch quảng cáo ngoài trời, Chỉ đạo Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp lắp đặt biển quảng cáo không đúng quy định, gây mất an toàn và mỹ quan đô thị.

5.4. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Thanh tra Sở thường xuyên phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng, UBND các xã phường, thị trấn và UBND các huyện, thành phố kiểm tra phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm xây dựng nhà ở, các công trình xây dựng trái phép khác trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường bộ.

5.5. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức, nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện pháp luật về quy hoạch, trật tự xây dựng.

5.6. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quy hoạch xây dựng cho các tổ chức, công dân, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng chấp hành các quy định pháp luật về xây dựng.

5.7. Công an tỉnh:

- Tham gia, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan có thẩm quyền trong công tác quản lý trật tự xây dựng, xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

- Tăng cường công tác phối hợp thẩm định nâng cao chất lượng quy hoạch phòng cháy, chữa cháy trong các đồ án quy hoạch xây dựng.

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, Công an xã, phường, thị trấn tham gia, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để kịp thời ngăn chặn, xử lý đối với các công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng, không để vi phạm tiếp diễn sau khi đã có biên bản vi phạm hành chính hoặc quyết định xử lý của các cấp có thẩm quyền, đảm bảo trật tự, an toàn trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5.8. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở ngành địa phương cân đối bố trí nguồn vốn cho công tác quy hoạch xây dựng, công tác lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển đô thị, nhà ở trên địa bàn tỉnh.

5.9. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan xem xét rà soát, điều chỉnh tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý quy hoạch, đất đai và trật tự xây dựng đảm bảo minh bạch, chi tiết, đầy đủ và chính xác. Đề xuất với Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng.

5.10. Các sở, ban ngành khác trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng Thanh tra của ngành thường xuyên phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

5.11. Các cơ quan báo chí, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh; Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc tổ chức triển khai Chỉ thị này trên các phương tiện thông tin (báo, đài, truyền hình) để các tổ chức, cá nhân và nhân dân biết, chấp hành. Tăng cường chỉ đạo đưa tin, bài phản ánh các vi phạm trong quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng và phát triển đô thị.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về quy hoạch, trật tự xây dựng gắn với thực hiện công cuộc “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội trong việc quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng và phát triển đô thị theo hướng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu; giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống vùng Tây Bắc.

7. Tổ chức thực hiện

7.1. Giao các sở, ngành; UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

7.2. Giao Sở Xây dựng chủ trì giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp tình hình, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- UB MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La;
- Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Công An tỉnh, Bộ CHQS tỉnh; Bộ CHBĐBP tỉnh;
- Các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Sơn La, Đài Phát thành - Truyền hình tỉnh,
Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu VT, NC, TH, KGVX, KT-Q, 10b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh