Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2022 triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Số hiệu: 05/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Quý Phương
Ngày ban hành: 11/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 3 năm 2022

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Triển khai Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/02/2022 về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, theo đó, toàn bộ các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hóa đơn điện tử ngày 01/7/2022 trở đi.

Để triển khai thực hiện tốt các quy định về quản lý thuế, tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả trong việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Quyết định số 206/QĐ- BTC ngày 24/02/2022 của Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh có liên quan tập trung triển khai thực hiện kịp thời một số nhiệm vụ sau:

1. Cục Thuế tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai hóa đơn điện tử.

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai thông tin trên diện rộng về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử để Người nộp thuế (NNT) nắm bắt thông tin, tự giác thực hiện chuyển đổi việc sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện từ; tổ chức các Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế; kịp thời hỗ trợ các vướng mắc trong quá trình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử của NNT về chính sách, quy trình nghiệp vụ và sử dụng phần mềm ứng dụng.

c) Rà soát, phân loại tổng thể NNT là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định để trực tiếp thông báo, hướng dẫn triển khai áp dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp công nghệ thông tin để thực hiện việc lập hóa đơn điện tử, chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, gửi hóa đơn điện tử cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

d) Công bố đường dây nóng tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế, nắm bắt và xử lý ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục Thuế những nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Thông báo, hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký việc sử dụng hóa đơn điện tử khi đăng ký thành lập mới doanh nghiệp.

b) Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tuyên truyền về việc triển khai hóa đơn điện tử theo đúng quy định pháp luật.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế:

a) Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách thuế, đồng thời tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và quyền lợi khi sử dụng hóa đơn điện tử.

b) Tuyên truyền nội dung mới của hóa đơn điện tử, tuyên truyền vận động NNT thực hiện văn minh thương mại (mua, bán hàng hóa có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc; nâng cao uy tín của hộ kinh doanh; kê khai trung thực và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước...).

c) Thường xuyên tuyên truyền rộng rãi để các tổ chức, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp lưu ý trong quá trình giao dịch, mua bán và nhận hóa đơn. Kịp thời tuyên truyền nêu gương, nhân rộng mô hình các địa phương, đơn vị triển khai tốt hóa đơn điện tử.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế:

a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trực thuộc liên quan tăng cường công tác phối hợp với Chi cục Thuế trong quá trình thực hiện triển khai hóa đơn điện tử. Qua đó, nâng cao vai trò và trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao (theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính quy định về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế).

b) Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh tại địa bàn khi tổ chức triển khai áp dụng hóa đơn điện điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

c) Tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị này trên hệ thống Đài truyền thanh và trên Trang thông tin điện tử của các huyện, thành phố.

5. Cục Quản lý thị trường, Cục Hải quan và Công an tỉnh

a) Phối hợp với Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa trên khâu lưu thông, nguồn gốc của hàng hóa dịch vụ mua vào của NNT, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp mua, bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn.

b) Chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết để sẵn sàng thực hiện việc kết nối, tra cứu thông tin hóa đơn điện tử phục vụ công tác quản lý theo quy định của pháp luật ngay sau khi triển khai hóa đơn điện tử tại địa phương.

c) Trao đổi với Cục Thuế tỉnh về các phương thức, thủ đoạn mới trong việc phát hành, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn nhằm trốn thuế, thu lợi bất chính hoặc gây thất thu cho ngân sách nhà nước để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời theo chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng.

d) Công an tỉnh và Cục Thuế tỉnh thường xuyên phối hợp để trao đổi thông tin về các đối tượng có hành vi mua, bán, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn nhằm trốn thuế, thu lợi bất chính hoặc gây thất thu cho ngân sách nhà nước để tiến hành kiểm tra, thanh tra thuế hoặc xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật nếu có dấu hiệu tội phạm.

6. Kho bạc Nhà nước tỉnh:

Thông qua công tác kiểm soát thủ tục chi thường xuyên và chi đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn khác, kịp thời thông báo đến cơ quan thuế cùng cấp các đơn vị còn sử dụng hóa đơn giấy kể từ thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2000/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; tuyên truyền vận động các đơn vị thanh toán vốn ngân sách nhà nước áp dụng hóa đơn điện tử và chấp hành đúng các quy định về hóa đơn điện tử.

7. Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh:

a) Thực hiện chuyển đổi việc sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử đúng thời hạn theo thông báo của cơ quan thuế.

b) Thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế đúng quy định và theo thông báo của cơ quan thuế.

c) Chấp hành nghiêm túc những quy định mới về hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC Bộ Tài chính.

d) Kịp thời phản ảnh khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử để cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan phối hợp hỗ trợ cùng giải quyết.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này; trường hợp phát sinh vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ảnh về Cục Thuế tỉnh để xem xét, hướng dẫn hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Tổng Cục Thuế;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh: CT và các PCT;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh; Cục Quản lý thị trường tỉnh;
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế;
- Đài TRT, Báo TT Huế, CTTĐT tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Quý Phương