Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 do tỉnh Kon Tum ban hành
Số hiệu: 04/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Lê Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 02/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Kon Tum, ngày 02 tháng 3 năm 2022

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRONG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022

Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, với sự nỗ lực và cố gắng của cả hệ thống chính trị các cấp, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được một số kết quả khả quan, diện mạo nông nghiệp, nông thôn và đời sống của người dân có nhiều thay đổi và chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn được cải thiện rõ nét. Trong năm 2021 cơ bản đã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu về xây dựng nông thôn mới đề ra, đến nay toàn tỉnh đã có 35/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân trên xã đến nay là 15,88 tiêu chí, bình quân mỗi năm tăng thêm hơn 01 tiêu chí/xã; việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã được các địa phương quan tâm thực hiện, qua đó đã có 03 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 06 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 18 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới..., người dân đã nhận thức rõ được vai trò trách nhiệm của mình và tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng nông thôn mới với ngày càng nhiều mô hình tiêu biểu, gương điển hình, có hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục như: Kết quả thực hiện của tỉnh đang còn ở mức thấp so với một số địa phương trên cả nước, một số chỉ tiêu đề ra vẫn chưa đạt được; trong đó có một số nguyên nhân chính là: chưa có sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cơ sở, nhất là người đứng đầu chưa thể hiện trách nhiệm đầy đủ đến việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của Chương trình; trách nhiệm của các Sở, ban ngành là thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh chưa cao, chưa thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công; phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở các địa phương chưa được phát động thực hiện sâu rộng; chưa có giải pháp huy động có hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới; việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu chưa được quan tâm đúng mức...

Để tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 06-NQ/ĐH ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình số 24-CTr/TU ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình công tác năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cũng như triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID 19, các địa phương phải chủ động thực hiện nhiệm vụ kép năm 2022 “vừa chống dịch vừa phải đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội”. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành được phân công phụ trách các tiêu chí nông thôn mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Chương trình số 24-CTr/TU ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chương trình công tác năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản có liên quan, trong đó tập trung một số nội dung như sau:

1. Mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2022, gồm:

- Đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới: Phấn đấu có thêm 08 xã(1) đạt chuẩn xã nông thôn mới theo quy định.

- Đối với xã nông thôn mới nâng cao: Phấn đấu có thêm 06 xã(2) đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới.

- Đối với xã nông thôn mới kiểu mẫu: Tiếp tục phấn đấu 03 xã(3) đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục lựa chọn xã đã được công nhận nông thôn mới tiêu biểu để chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu (tối thiểu mỗi địa phương tập trung chỉ đạo và xây dựng 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu).

- Đối với thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Tiếp tục lựa chọn và chỉ đạo thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới cần xây dựng có ít nhất 01 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu theo bộ tiêu chí).

- Đối với thôn (làng) nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Năm 2022, tại các cấp lựa chọn các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số để thực hiện điểm về xây dựng thôn nông thôn mới (cấp tỉnh, huyện, xã(4)): mỗi cấp lựa chọn 01 thôn (làng) để thực hiện xây dựng điểm đạt chuẩn thôn nông thôn mới.

2. Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động triển khai các giải pháp phù hợp, theo quy định, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, trong đó cần chú trọng, tập trung các nội dung sau:

- Nâng cao trách nhiệm chính trị trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt khắc phục tình trạng trông chờ từ nguồn hỗ trợ của ngân sách cấp trên (Trung ương, tỉnh); chủ động cân đối, bố trí ngân sách cấp huyện, cấp xã, đồng thời có các giải pháp hiệu quả huy động các nguồn lực khác tham gia thực hiện chương trình; chú trọng triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân bên cạnh hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, gắn với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững".

- Xây dựng Chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2022 và các năm tiếp theo.

- Thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí nông thôn mới; đồng thời triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới; rà soát, lựa chọn các xã, thôn tiêu biểu, điển hình để tổ chức triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; lựa chọn các thôn (làng) vùng đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng điểm thôn nông thôn mới năm 2022 tại các cấp huyện, xã.

3. Đề nghị cấp ủy, chính quyền cấp huyện, thành phố, đặc biệt là người đứng đầu: Cần xác định rõ trách nhiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và tập trung huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để việc xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào toàn dân. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và sự tham gia của các hội, đoàn thể ở cơ sở; có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể, gắn trách nhiệm với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Thủ trưởng các Sở, ban ngành được phân công phụ trách tiêu chí: Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được phân công, thường xuyên theo dõi, bám sát cơ sở để kịp thời phát hiện các vướng mắc, khó khăn và hỗ trợ, xử lý dứt điểm đối với từng tiêu chí chưa đạt của các địa phương; đồng thời có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ địa phương trong thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí chuyên ngành.

5. Chế độ báo cáo và trách nhiệm thực hiện của Thủ trưởng các Sở, ban ngành được phân công phụ trách tiêu chí, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Định kỳ trước ngày 15 hằng tháng và tháng cuối quý báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới về Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu thực hiện chế độ báo cáo không đảm bảo thời gian theo quy định.

- Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ được phân công, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện mục tiêu đề ra, trong đó:

+ Cấp huyện chịu trách nhiệm về mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; cấp Sở, ngành chịu trách nhiệm về các tiêu chí chuyên ngành đã được phân công phụ trách (phối hợp thực hiện, hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra). Kết quả thực hiện hoàn thành mục tiêu là căn cứ để bình xét thi đua và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương hằng năm.

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố là người chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về mức độ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn và đây là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong năm của cá nhân Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ngành phụ trách các tiêu chí có trách nhiệm giải trình cụ thể trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về mức độ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đối với các tiêu chí chuyên ngành được phân công phụ trách và là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong năm của cá nhân Thủ trưởng đơn vị.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm Chánh Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh

- Trên cơ sở Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án, Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2015; quy định mức đạt chuẩn Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng bộ tiêu chí thôn (làng) nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương rà soát, đăng ký mục tiêu nâng cao chất lượng nông thôn mới; đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch về nâng cao chất lượng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn tỉnh (xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; thôn (làng) nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2022.

- Theo dõi, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Chỉ thị này, trước ngày 20 hằng tháng và tháng cuối quý tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện, vai trò trách nhiệm của các đơn vị, địa phương, đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất tình hình triển khai thực hiện tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

(Chi tiết danh sách xã mục tiêu và trách nhiệm thực hiện năm 2022 theo phụ lục 01 kèm theo).

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy; UBND các huyện, thành phố;
- Báo Kon Tum; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP-Nguyễn Đăng Trình;
- Lưu: VT, NNTN.NLTA.

CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Tuấn

 

PHỤ LỤC 01:

DANH SÁCH CÁC XÃ MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022 VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CÁC ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Chỉ thị số: 04/CT-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Địa phương

Số tiêu chí (TC) đã đạt chuẩn đến năm 2021

Trong đó: thời gian hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận tại các cấp
(trước ngày)

Trách nhiệm thực hiện cấp huyện

Trách nhiệm thực hiện cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp tỉnh

I

Xã Nông thôn mới: 08 xã

 

 

 

 

1

Xã Đăk Tờ Re - huyện Kon Rẫy

18/19 TC, gồm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19.

30/06/2022

30/7/2022

Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy

Thủ trưởng các đơn vị được phân công phụ trách tiêu chí

2

Xã Đăk Blà - thành phố Kon Tum

15 TC, gồm: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,14, 15, 16, 18.

30/06/2022

30/7/2022

Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum

Thủ trưởng các đơn vị được phân công phụ trách tiêu chí

3

Xã Ngọc Bay - thành phố Kon Tum

12 TC, gồm: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 19.

15/11/2022

15/12/2022

Thủ trưởng các đơn vị được phân công phụ trách tiêu chí

4

Xã Đăk Rơ Wa - thành phố Kon Tum

12 TC, gồm: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19.

25/11/2022

25/12/2022

Thủ trưởng các đơn vị được phân công phụ trách tiêu chí

5

Xã Đăk Ui - huyện Đăk Hà

13 TC, gồm: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 19.

30/11/2022

25/12/2022

Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà

Thủ trưởng các đơn vị được phân công phụ trách tiêu chí

6

Xã Ngọc Wang - huyện Đăk Hà

14 TC, gồm: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

15/11/2022

15/12/2022

 

Thủ trưởng các đơn vị được phân công phụ trách tiêu chí

7

Xã Sa Loong - huyện Ngọc Hồi

15 TC, gồm: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

15/11/2022

15/12/2022

Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi

Thủ trưởng các đơn vị được phân công phụ trách tiêu chí

8

Xã Ngọc Tem - huyện Kon Plông

17 TC, gồm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

30/11/2022

25/12/2022

Chủ tịch UBND huyện Kon Plông

Thủ trưởng các đơn vị được phân công phụ trách tiêu chí

II

Xã Nông thôn mới nâng cao: 06 xã

 

 

 

 

1

Xã Đoàn Kết - TP Kon Tum

07 TC, gồm: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9.

30/6/2022

30/7/2022

Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum

Thủ trưởng các đơn vị được phân công phụ trách tiêu chí

2

Xã Tân Cảnh - huyện Đăk Tô

08 TC, gồm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

30/11/2022

25/12/2022

Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô

Thủ trưởng các đơn vị được phân công phụ trách tiêu chí

3

Xã Diên Bình - huyện Đăk Tô

08 TC, gồm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

30/6/2022

30/7/2022

Thủ trưởng các đơn vị được phân công phụ trách tiêu chí

4

Xã Sa Nghĩa - huyện Sa Thầy

07 TC, gồm: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10.

30/11/2022

30/12/2022

Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy

Thủ trưởng các đơn vị được phân công phụ trách tiêu chí

5

Xã Đăk Ruồng - huyện Kon Rẫy

07 TC, gồm: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10.

30/11/2022

30/12/2022

Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy

Thủ trưởng các đơn vị được phân công phụ trách tiêu chí

6

Xã Đăk Nông - huyện Ngọc Hồi.

09 TC, gồm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

30/11/2022

30/12/2022

Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi

Thủ trưởng các đơn vị được phân công phụ trách tiêu chí

III

Xã Nông thôn mới kiểu mẫu: 03 xã

 

 

 

 

1

Xã Hà Mòn - huyện Đăk Hà

 

30/6/2022

30/7/2022

Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà

Thủ trưởng các đơn vị được phân công phụ trách tiêu chí

2

Xã Tân Lập - huyện Kon Rẫy

 

30/11/2022

30/12/2022

Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy

Thủ trưởng các đơn vị được phân công phụ trách tiêu chí

3

Xã Đoàn Kết - thành phố Kon Tum

 

30/11/2022

30/12/2022

Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum

Thủ trưởng các đơn vị được phân công phụ trách tiêu chí

* Ghi chú:

Thủ trưởng các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ hoàn thành nhiệm vụ theo lộ trình nêu trên, cụ thể:

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Chịu trách nhiệm về xây thực hiện hoàn thành các xã mục tiêu và hoàn tất hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định và công nhận theo lộ trình đã xác định.

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chịu trách nhiệm tham mưu tỉnh tổ chức thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn (nếu đủ điều kiện) theo thời gian trên.

- Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh được phân công phụ trách tiêu chí: Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ địa phương trong thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí chuyên ngành; trực tiếp báo cáo kết quả thẩm định các tiêu chí được phân công (kết quả được đánh giá theo kế hoạch thực hiện, văn bản hướng dẫn, nội dung phối hợp thực hiện, biên bản kiểm tra giúp đỡ, báo cáo thẩm định tiêu chí…). Sau khi Trung ương ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị.

 (1) Dự kiến: Xã Ngọc Bay, xã Đăk Bla và xã Đăk Rơ Wa - thành phố Kon Tum; xã Ngọc Tem - huyện Kon Plông; xã Đăk Tờ Re - huyện Kon Rẫy; xã Đăk Ui và Ngọc Wang - huyện Đăk Hà; xã Sa Loong - huyện Ngọc Hồi.

(2) Dự kiến: Xã Đoàn Kết - thành phố Kon Tum, xã Tân Cảnh và xã Diên Bình - huyện Đăk Tô, xã Đăk Nông - huyện Ngọc Hồi, xã Sa Nghĩa - huyện Sa Thầy và xã Đăk Ruồng - huyện Kon Rẫy.

(3) Dự kiến: Xã Đoàn Kết - thành phố Kon Tum, xã Hà Mòn - huyện Đăk Hà và xã Tân Lập - huyện Kon Rẫy.

(4) Trừ xã Hà Mòn - huyện Đăk Hà không có thôn người đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.