Chỉ thị 03/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Số hiệu: 03/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 01/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Gia Lai, ngày 01 tháng 3 năm 2022

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện các nội dung sau:

I. Nhiệm vụ chung

- Thực hiện nghiêm Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/01/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; tập trung các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và phục hồi tăng trưởng kinh tế nhằm tạo điều kiện hỗ trợ để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu tổng thu ngân sách 5.827 tỷ đồng; đồng thời phấn đấu tăng khoảng 10% tổng thu để đáp ứng các yêu cầu phát triển

- Chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất ngay từ đầu năm để khai thác các nguồn thu về đất nhằm bảo đảm hoàn thành dự toán tiền sử dụng đất được giao. Chủ động tham mưu cơ chế cơ sách thu hút đầu tư, các chính sách hỗ trợ để nhà đầu tư thực hiện dự án.

- Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn đọng; tổ chức rà soát, kiểm tra thực hiện nghiêm túc kiến nghị, kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra; xử lý dứt điểm các vi phạm trong lĩnh vực tài chính.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Cục Thuế tỉnh:

- Chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp điều hành của ngành, địa phương về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022; đánh giá, phân tích cụ thể, nắm chắc nguồn thu trên từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế; triển khai thực hiện đầy đủ các giải pháp hỗ trợ cho người nộp thuế để phục hồi, tăng trưởng kinh tế sau dịch bệnh; giải quyết miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế kịp thời, đúng quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo điều hành công tác thu ngân sách nhà nước; tăng cường công tác kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế. Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp quản lý nợ thuế; chủ động phối hợp cơ quan chức năng địa phương thu hồi nợ đọng thuế bảo đảm chỉ tiêu thu nợ thuế được giao.

2. Sở Tài chính:

- Chủ trì theo dõi, tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện dự toán năm 2022; phân tích, đánh giá nguồn thu, tiến độ thu để đề xuất, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành ngân sách địa phương.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu ban hành kịp thời các quy định về mức thu đối với các khoản phí, lệ phí, các quy định về giá đất,… thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh khi có sự thay đổi về chính sách, mức thu, bảo đảm phù hợp với thực tế, tránh thất thu về giá.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Rà soát điều chỉnh giá đất phù hợp với thực tế; tập trung giải quyết nhanh nhất các thủ tục về đất đai, xử lý các vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp.

- Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan tài nguyên và môi trường với cơ quan thuế các cấp trong công tác quản lý các khoản thu đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh để chống thất thu ngân sách.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế thu hồi nợ thuế của các tổ chức, cá nhân trước khi thực hiện gia hạn thời gian hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Đề xuất các giải pháp hiệu quả để cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư trọng điểm; tăng cường công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư.

- Chủ động làm việc với các chủ đầu tư ngoài tỉnh để đề nghị chủ đầu tư thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh hạch toán độc lập tại tỉnh Gia Lai để thực hiện các nghĩa vụ đối với ngân sách địa phương trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư; tiếp tục phối hợp với cơ quan thuế thu hồi nợ đọng thuế đối với các nhà đầu tư còn nợ tiền thuế trước khi cấp giấy phép đầu tư hoặc chủ trương đầu tư.

5. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng, triển khai các nhiệm vụ và giải pháp thu hút đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo; cung cấp kịp thời cho cơ quan thuế thông tin các dự án đang triển khai hoặc đã hoàn thành; thông tin hoạt động kinh doanh bằng hình thức thương mại điện tử để cơ quan thuế làm cơ sở quản lý thu.

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; phối hợp với cơ quan thuế và các cơ quan liên quan để kiểm soát chặt chẽ về giá cả hàng hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng.

6. Sở Giao thông vận tải: Cung cấp kịp thời cơ quan thuế thông tin liên quan đến việc cấp giấy phép, phù hiệu hoạt động kinh doanh vận tải, phương tiện qua các trạm thu phí BOT, thông tin đăng kiểm của phương tiện kinh doanh vận tải để công tác quản lý thuế chặt chẽ, hiệu quả, chống thất thu trong kinh doanh vận tải.

7. Kho bạc Nhà nước tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, tài chính các cấp trong công tác thu ngân sách nhà nước; giải ngân vốn xây dựng cơ bản, nguồn vốn sự nghiệp theo kế hoạch năm 2022 kịp thời, đúng quy định; tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp với cơ quan thuế trong việc thu hồi nợ đọng thuế.

8. Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum:

- Tăng cường việc kiểm tra thực tế khai báo về giá, xuất xứ, mã số hàng hóa đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

- Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương để được cung cấp thông tin để làm việc với nhà đầu tư, đơn vị nhập khẩu vận động lập tờ khai, nộp thuế nhập khẩu cho tỉnh Gia Lai đối với máy móc, thiết bị, hàng hóa nhập khẩu của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Tư pháp: Phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng, UBND cấp xã, các cơ quan nhà nước liên quan hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản kê khai trên hợp đồng chuyển nhượng theo giá thực tế mua bán, để làm căn cứ tính thuế theo quy định pháp luật.

10. Công an tỉnh: Chỉ đạo phòng Cảnh sát giao thông tỉnh phối hợp, cung cấp thông tin các đơn vị, tổ chức, cá nhân được cấp biển số kinh doanh vận tải (biển số vàng) để cơ quan thuế quản lý thu thuế; tăng cường công tác quản lý thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

11. Sở Khoa học và Công nghệ: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp cơ quan thuế trong việc dán tem cột bơm tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

12. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế: Phối hợp với cơ quan thuế trong việc triển khai các quy định về thuế liên quan đến các trường học, bệnh viện trực thuộc sở.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tập trung tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2022.

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế thực hiện các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, góp phần tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách.

- Chỉ đạo các phòng chức năng, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp Chi cục Thuế xác định tài sản trên đất để quản lý thuế khi tổ chức, cá nhân chuyển nhượng đất đai; yêu cầu các đơn vị tham gia đấu thầu các dự án thực hiện xác nhận nợ thuế trước khi tham gia đấu giá, đấu thầu để cơ quan thuế thu hồi nợ đọng thuế.

III. Tổ chức thực hiện:

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các nội dung tại Chỉ thị này khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện.

- Sở Tài chính chủ trì theo dõi, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai Chỉ thị này; tổng hợp báo cáo định kỳ vào ngày 20 hàng tháng cho Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, tx, tp;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.

CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành